Jagiellonian University Repository

Międzypokoleniowa transmisja teorii umysłu? Rola uświadamiania sobie umysłu dziecka oraz poziomu teorii umysłu rodzica w rozwoju teorii umysłu dziecka.

pcg.skipToMenu

Międzypokoleniowa transmisja teorii umysłu? Rola uświadamiania sobie umysłu dziecka oraz poziomu teorii umysłu rodzica w rozwoju teorii umysłu dziecka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Białecka-Pikul, Marta [SAP11014307] pl
dc.contributor.author Ceremuga, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:39:09Z
dc.date.available 2020-07-26T23:39:09Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213206
dc.language pol pl
dc.title Międzypokoleniowa transmisja teorii umysłu? Rola uświadamiania sobie umysłu dziecka oraz poziomu teorii umysłu rodzica w rozwoju teorii umysłu dziecka. pl
dc.title.alternative Intergenerational transsmision of theory of mind? The role of mindminededness and the level of parent theory of mind in child theory of mind. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego badania było zaobserwowanie czy istnieje przekaz międzypokoleniowy w zakresie teorii umysłu pomiędzy rodzicami a dziećmi, oraz czy istotnym czynnikiem w tym przekazie może być uświadamianie sobie umysłu dziecka przez rodzica (mindmindedness). W tym celu ostatecznie przebadano 83 dzieci w wieku 48 miesięcy oraz ich rodziców. Dzieci wykonywały zadania do badania teorii umysłu, natomiast rodzice wykonywali Trudne Zadanie Pamięciowe, mierzące poziom rozumienia intencjonalności, oraz każdy rodzic mówił o swoim dziecku, a następnie analizowano, w jakim stopniu prezentuje on tendencję do uświadamiania sobie umysłu dziecka. Ponadto, rodzice proszeni byli o wypełnienie Testu Rozumienia Aluzji. Ostatecznie sprawdzano 3 związki korelacyjne, pomiędzy zmiennymi: poziom teorii umysłu rodzica, poziom teorii umysłu dziecka, oraz poziom uświadamiania sobie umysłu dziecka przez rodzica. Zaobserwowano istotne dodatnie związki korelacyjne pomiędzy poziomem teorii umysłu rodziców a poziomem teorii umysłu dzieci (r=.409). Również istotny związek zaobserwowano pomiędzy poziomem teorii umysłu rodziców a ich poziomem uświadamiania sobie umysłu dziecka (r=.187), choć nie było związku między uświadamianiem sobie umysłu dziecka przez rodzica a teorią umysłu dziecka. W dyskusji wyników wskazano na uzyskanie danych, które potwierdzają zależności po raz pierwszy opisane przez Sabbagh’a i Seamans (2008), czyli stwierdzenie, że prawdopodobnie istnieje międzypokoleniowy przekaz teorii umysłu. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to observe whether there exists the intergenerational transmission of theory of mind, and whether maternal mind-mindedness can be the significant factor in this transmission. To that end, 83 children at the age of 48 months and their parents were examined. Children did tasks testing the theory of mind, while parents did Imposing Memory Task, which measures the level of understanding of the intentionality. In addition, every parent talked about his or her child, which was later analysed in terms of showing the tendency for mindmindedness. Parents were also asked to perform the Hinting Task. Finally, three correllational connections between variables were checked: the level of a parent's theory of mind, the level of a child's theory of mind and the level of maternal mindmindedness. Significant positive correlations were observed between the level of parents' theory of mind and the level of children's theory of mind (r=.409). Also a significant connection was found between the level of parents' theory of mind and the level of mindmindedness (r=.187), although it wasn’t a connection between mindmindedness and the level of children's theory of mind. In the discussion it was shown that the data confirms the dependencies described for the first time by Sabbagh and Seamans (2008), who claimed that there probably exists the intergenerational transmission of theory of mind. pl
dc.subject.pl teoria umysłu, dojrzalsza teoria umysłu, uświadamianie umysłu dziecka, mentalizacja, pl
dc.subject.en theory of mind, advanced theory of mind, mindmindedness, mentalization pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Anna [SAP11017765] pl
dc.contributor.reviewer Białecka-Pikul, Marta [SAP11014307] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106897-143139 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)