Jagiellonian University Repository

Opieka zdrowotna w Getcie Krakowskim

pcg.skipToMenu

Opieka zdrowotna w Getcie Krakowskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.contributor.author Szewczyk, Marlena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:22:40Z
dc.date.available 2020-07-26T23:22:40Z
dc.date.submitted 2016-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212946
dc.language pol pl
dc.title Opieka zdrowotna w Getcie Krakowskim pl
dc.title.alternative Medical care in Cracow Ghetto pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ludność narodowości żydowskiej od zarania dziejów była silnie sprzężona z terenem Rzeczpospolitej Polski. Od czasów średniowiecza zaobserwować można pierwsze oznaki antysemityzmu. Z biegiem lat represje na Żydach nie malały. Aż do momentu okresu międzywojnia. Wówczas zaczęto tworzyć szereg ograniczeń dla ludności żydowskiej.Podczas II Wojny Światowej, naród żydowski doświadczył represji i konsekwencji ostatecznego rozwiązania, w myśl idei czystości rasowej Adolfa Hitlera. Głównym celem była całkowita eliminacja Żydów z terenów okupowanych przez III Rzeszę. Z czasem zaczęto tworzyć dzielnice zamknięte wyłącznie dla Żydów.Celem utworzenia dzielnicy żydowskiej w Krakowie w 1941 roku było powolne przygotowanie do ostatecznej eksterminacji Żydów. Powstałe na terenie getta instytucje zajmujące się szeroko pojętą opieką Żydów zaistniały głównie z inicjatywy i uporu ludności żydowskiej. Przekazywane przez Generalne Gubernatorstwo symboliczne kwoty na działalność nie wystarczały na prowadzenie przez nie efektywnej działalności. Dzięki uporowi i zaangażowaniu działaczy spośród ludności żydowskiej instytucje mogły funkcjonować.Celem niniejszej pracy było przedstawienie funkcjonowania opieki medycznej i społecznej w getcie krakowskim. Niniejsza praca jest przykładem monografii, zajmującej się zjawiskiem historycznym, jakim było getto krakowskie, a w szczególności opieka zdrowotna świadczona względem ludności żydowskiej. Przy zbieraniu materiałów posłużono się techniką badania dokumentacji, analizą zbirów oddziału Muzeum Historycznego Krakowa- „Apteki pod Orłem” oraz techniką kwerendy. Opierała się ona głownie o analizę i badanie publikacji ukazujących się na przestrzeni XX i XXI wieku zorientowanych wokół tematyki semickiej. pl
dc.abstract.en The population of Jewish nationality since the dawn of history was strongly linked with the territory of Polish Republic. From the Middle Ages can be observed the first signsof anti-Semitism. Over the years, the repression of the Jews was not decreased. Until the period interwar. Then they began to create a lot of restrictions for the Jewish population.During the World War II, the Jewish people experienced repression and consequences of final solution, in line with the idea of racial purity of Adolf Hitler. Main reasonwas a total elimination of the Jews from the territories occupied by the Third Reich. As time passed they began to create closed districts only for Jews.The aim of the establishment of the Jewish district in Cracow in 1941 was slowpreparation for the final extermination of the Jews. Resulting in the ghetto institutionsengaged in wide-ranging care of Jews occurred mainly on the initiative and persistence of population Jewish. Passed by the General Government the symbolic amount foractivity was not enough to run their business effectively. Thanks to perseverance and commitment of activists Jewish institutions could function.The aim of this study was to present the functioning of medical and social carein the Cracow ghetto. This work is an example of monographs dealing withhistorical phenomenon, which was the ghetto of Cracow, in particular health carerendered to the Jewish population.When collecting materials were used technique for the study of documentation, the analysis collection branch of the Historical Museum of Cracow Pharmacy "Apteka pod Orłem" and the query technique. It was based mainly on the analysis and study of publications appearing on the twentieth and twenty-first century focused around a theme Semitic. pl
dc.subject.pl getto krakowskie, dzielnica zamknięta, Żydzi, okupacja, opieka medyczna, opieka społeczna pl
dc.subject.en Cracow ghetto, the district closed for Jews, occupation, medical care, social care pl
dc.contributor.reviewer Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Włodzimierz [SAP20001706] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106630-185053 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)