Jagiellonian University Repository

Projekt aplikacji raportującej i hurtowni danych utworzonej w oparciu o bazę relacyjną za pomocą narzędzia SQL Server Integration Services

pcg.skipToMenu

Projekt aplikacji raportującej i hurtowni danych utworzonej w oparciu o bazę relacyjną za pomocą narzędzia SQL Server Integration Services

Show full item record

dc.contributor.advisor Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.author Niedziński, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:21:20Z
dc.date.available 2020-07-26T23:21:20Z
dc.date.submitted 2017-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212925
dc.language pol pl
dc.title Projekt aplikacji raportującej i hurtowni danych utworzonej w oparciu o bazę relacyjną za pomocą narzędzia SQL Server Integration Services pl
dc.title.alternative Reporting application and data warehouse project based on relational database created with SQL Server Integration Services tool pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Projekt ten powstał przy współpracy z firmą JCommerce S.A specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach Java, .NET, PHP, Front-End oraz systemów Business Intelligence i ERP. Jest to jeden z liderów na rynku rozwiązań Business Intelligence prowadzący wiele projektów dla największych klientów w Polsce oraz oferujący liczne szkolenia i konferencje z tej dziedziny. Realizacja projektu przebiegała w siedzibie firmy w miłej atmosferze pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy wprowadzili autorów w tematykę dzięki licznym szkoleniom.Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja gotowego systemu składającego się z hurtowni danych oraz części raportującej odpowiadającego wymaganiom klienta - sieci handlowej PlanetOMedia wraz z jego dokumentacją.Celem systemu jest przetworzenie dużych, archiwalnych wolumenów danych tak, aby umożliwić firmie sprawne podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących dalszego jej rozwoju. Zostało to osiągnięte dzięki procesom ETL operującym na danych pochodzących z różnych źródeł, które filtrują je oraz sprowadzają do wspólnego formatu co pozwala na wydajne analizowanie tych danych przez systemy raportujące. Systemy te, zestawiając ze sobą dane pobrane z hurtowni, ułatwiają analizę wielowymiarowych zależności oraz wyciąganie wniosków.Znając realia i wymagania rynkowe oraz potrzeby przedsiębiorstwa, możliwa jest realizacja systemu, który jest użyteczny dla firmy i umożliwia znaczące poprawienie jej funkcjonowania na rynku. W celu zaprojektowania i implementacji w pełni sprawnego i przynoszącego korzyści systemu, kluczowym było staranne zaplanowanie struktury hurtowni i przetwarzania danych pod konkretne raporty wymagane przez klienta.Dostarczając gotowy projekt, firma PlanetOMedia uzyskała dostęp do cennych raportów, na podstawie których osoby decyzyjne stają się bardziej świadome zależności, jakie decydują o kształcie firmy i jej pozycji na rynku. pl
dc.abstract.en The project was designed in collaboration with JCommerce S.A, company specializing in providing IT solutions in the area of Java, .NET, PHP, Front-End, Business Intelligence and ERP systems. JCommerce is one of the leaders in providing Business Intelligence systems in Poland. It develops many projects for major customers in the country and performs numerous trainings and courses in this field. Realization of this project took place in one of the company's offices located in Krakow under the supervision of experienced and qualified employees, who introduced subject of this project for authors through many trainings.The purpose of this project is to design and implement a complete system consisting of a data warehouse and reports along with documentation in response to requirements introduced by the client, which is a commercial network PlanetOMedia.The main objective of the system is to process large volumes of archival data in order to facilitate company's effective business decisions in the further development. This has been achieved through the use of ETL processes operating on data from various sources, which were filtered and brought to a common format allowing efficient analysis of the data by reporting systems. These systems, by comparing data retrieved from data warehouse, facilitate the analysis of the multidimensional dependencies and draw conclusions.Knowing realities and market requirements and needs of the enterprise it is possible to implement a system that will be useful for the company and which will allow significant improvement of the company on the market. The key to creating fully beneficial system was scrupulous planning of the data warehouse structure and processing data for specific reports required by the customer.By delivering complete project, the company PlanetOMedia gained access to valuable reports, based on which company's employees can make informed decisions that shape the company and its market position. pl
dc.subject.pl SQL, baza danych, hurtownia danych, wymiary, fakty, tabele, Bussiness Intelligence, analiztyka biznesowa, obszar przejściowy, schemat gwiazdy, ETL, wizualizacja danych, raporty, analiza danych, przepływ danych, OLAP, Microsoft SQL Server, SSIS, Microsoft Excel pl
dc.subject.en SQL, database, data warehouse, dimensions, facts, tabels, Bussiness Intelligence, stage area, star schema, ETL, data visualization, reports, data analysis, data flow, OLAP, Microsoft SQL Server, SSIS, Microsoft Excel pl
dc.contributor.reviewer Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.reviewer Telega, Henryk [SAP11015094] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106609-178529 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)