Jagiellonian University Repository

"Abecadła symboliczne". Ilustracje w książkach dla dzieci z perspektywy dydaktyki

pcg.skipToMenu

"Abecadła symboliczne". Ilustracje w książkach dla dzieci z perspektywy dydaktyki

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Ewa pl
dc.contributor.author Pieprzowska, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:15:28Z
dc.date.available 2020-07-26T23:15:28Z
dc.date.submitted 2016-09-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212838
dc.language pol pl
dc.title "Abecadła symboliczne". Ilustracje w książkach dla dzieci z perspektywy dydaktyki pl
dc.title.alternative "The symbolic alphabets". Child books illustrations from the perspective of didactics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem przedstawionej pracy są ilustracje w książkach dla dzieci w ujęciu dydaktycznym. Praca ma charakter teoretyczno – badawczy. Część teoretyczna zawiera informacje dotyczące historii i ewolucji ilustracji na przestrzeni wieków, a także wiadomości o rozwoju ilustracji w Polsce. Rozdział drugi podejmuje problematykę odnoszącą się do typów i podziałów ilustracji oraz jej roli i funkcji, jaką spełnia w życiu najmłodszych czytelników. Kolejny rozdział ma charakter dydaktyczny, można w nim odnaleźć informacje dotyczące związków tekstu z ilustracjami. Czytelnik dowiaduje się również, jak ilustracje wpływają na interpretację tekstu. Przedstawiona także zostaje metoda kształcenia literackiego ( przekład intersemiotyczny ), która polega na przełożeniu treści tekstu literackiego na dzieło plastyczne. Ostatnim punktem tego rozdziału jest porównanie kilku podręczników szkolnych do języka polskiego, z których korzystają uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej. Zestawienie zostało dokonane pod kątem zawartych w podręcznikach ilustracji. Część badawcza pracy poświęcona jest samodzielnym badaniom, których celem było sprawdzenie, jak uczniowie klas czwartych i szóstych odbierają ilustracje i treści symboliczne w nich zawarte. Ponadto zadaniem rekonesansu badawczego było zweryfikowanie, czy wiek, płeć i środowisko mają wpływ na odbiór ilustracji i ich znaczeń symbolicznych. Ostatnią część pracy stanowią pomysły praktycznych działań w ujęciu dydaktycznym. Są to trzy konspekty lekcji przeznaczone dla klasy czwartej i trzy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Pokazują one, jak na lekcjach języka polskiego można wykorzystać ilustracje w połączeniu z interpretacją i analizą tekstów literackich. pl
dc.abstract.en Subject of the preented thesis are the child book illustrations in the didactic prspective. The dissertation is of theoretical-research type. The theorethical part contains the information pertaining to history and evolution of illustartion over centuries and also the information on development of illustration in Poland. The second chapter picks on the subject of types and division of illustrations as well as their function and role, that it plays in the lives of the youngest readers. The reader also learns how illustrations influence text interpretation. The method of literature education ( the inersemiotics translation ), concerned with translation of texts of lterature into works of plastic arts, will also be presented. The last item in this chapter is the comaprison of several school textbooks for classes in Polish language, that are used by pupils of fourth grade of primary school. The list was made according to the illustrations contained in the books. The research part is devoted to independent research that aimed at ascertaining how the students of fourth and sixth grades receive illustrations and symbolic contents conatined therein. Furthermore the research survey aimed at erification if age, sex and environment did influence the reception of illustartions and their symbolic meaning. The last part of the dissertation conatins ideas for practical actions in didactic approach. These are lesson plans for fourth and sixth grade of primary schools. These show how during classes in Polish can make use of illustrations in connection with interpretation and analysis of texts of literature. pl
dc.subject.pl ilustracje dla dzieci, książki dla dzieci, przekład intersemiotyczny, szkoła podstawowa, analiza i interepetacja tekstu, znaczenia symboliczne pl
dc.subject.en illustartions for children, books for children, intersemiotic translation, primary school, analysis and interpretation of text, symbolic meanings pl
dc.contributor.reviewer Horwath, Ewa [SAP13002378] pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106526-180038 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)