Jagiellonian University Repository

Pairwork as a classroom procedure in teaching English as a Foreign Language to young learners

pcg.skipToMenu

Pairwork as a classroom procedure in teaching English as a Foreign Language to young learners

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.author Piątek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:13:42Z
dc.date.available 2020-07-26T23:13:42Z
dc.date.submitted 2016-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212810
dc.language eng pl
dc.title Pairwork as a classroom procedure in teaching English as a Foreign Language to young learners pl
dc.title.alternative Praca w parach jako procedura w nauce języka angielskiego jako języka obcego w szkole podstawowej pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy licencjackiej było sprawdzenie w jaki sposób praca w parach, jako szczególny typ interakcji klasowej, wpływa na proces nauki języka obcego - czy rzeczywiście wspomaga przyswajanie wiedzy w środowisku szkolnym, i jakie są realne zalety i wady owego typu interakcji. Pięć ćwiczeń, zróżnicowanych pod kątem poziomu językowego, tematyki i używanych pomocy dydaktycznych, zostało skonstruowanych całkowicie przeze mnie na podstawie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, którą zdobyłam podczas toku moich studiów. Ćwiczenia te miały na celu zaangażowanie studentów o różnym poziomie znajomości języka do ćwiczenia mówienia oraz do doskonalenia kompetencji językowych związanych z rozmową. Podczas konstruowania ćwiczeń pod uwagę zostały wzięte wszystkie teorie dotyczące nauki języka obcego przedstawione w teoretycznej części tej pracy. Ważnym było, by zastanowić się nad różnymi czynnikami, które występują podczas lekcji języka obcego, a które mogą mieć znaczący wpływ na zdolności uczniów do przyswajenia wiedzy. Wiele zostało powiedziane przez różnych badaczy języka, takich jak Vygotsky czy Piaget, na temat atmosfery podczas lekcji języka obcego i tego jak wpływa ona na uczniów. Zadania, które zostały stworzone do celów tej pracy zostały oparte na poglądzie mówiącym o tym, że praca w parach może stworzyć przyjazną, pozbawioną stresu i intelektualnie stymulującą atmosferę. Jest to szczególnie ważne, gdyż różnorakie badania na ten temat wykazały, że atmosfera podczas lekcji języka obcego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność przyswajania wiedzy. Przeprowadzone przeze mnie ćwiczenia powtwierdziły tezę, że uczniowie, którzy podczas lekcji nie doświadczają presji związanej z nadzorem nauczyciela, ani też presji związanej z koniecznością prezentowania wyników swojej pracy przed cała grupą, lepiej wykonują powierzone im zadania. Podczas pracy w parach z kolegami i koleżankami z klasy uczniowie czuli się komfortowo i nie mieli większych trudności w swobodnych próbach wyrażania swoich myśli na zadany temat w języku obcym. Bardzo szybko dało się zauważyć pozytywną zmianę w zachowaniu uczniów, którzy stali się czynnie zaangażowani w lekcję. Poprzez zastosowanie zasad konstrukcjonizmu społecznego i stworzenie możliwości do nauki przez interakcje, uczniowie zaznali innowacji w sposobie nauczania języka obcego. Dzięki temu stali się o wiele bardziej otwarci na naukę, a proces przyswajania wiedzy stał się bardziej efektywny. Cel pracy został zatem osiągnięty - ćwiczenia udowodniły teorię mówiącą o tym, że dzieci uczą się o wiele lepiej poprzez interakcję, w tym wypadku poprzez wykorzystanie pracy w parach. pl
dc.abstract.en The aim of this licentiate project was to examine how pair work, as a very specific type of classroom interaction influences the second language acquisition; whether it can, in fact enhance the process of learning, and what are the real advantages and disadvantages of it. Five different tasks designed utterly by me on the basis of the knowledge that I have obtained during the course of my studies, were supposed to engage students of different levels of language proficiency in practicing and developing their communicative competence (speaking and listening skills). While designing the exercises, I have taken under consideration every theory on second language acquisition that has been presented in the theoretical part of this thesis. It was essential to reflect on the multitude of different factors which are being accumulated during a foreign language lesson and which may influence the learners' capability to acquire knowledge. A lot was said by many researchers, such as Krashen and Vygotsky, about the atmosphere in the classroom during the foreign language lesson and its impact on the capabilities of the learners. The tasks that have been designed for this project were centered around the notion that pair work can actually create a friendly, stress-free and intellectually stimulating atmosphere which is one of the key factors to acquire a second language successfully. The exercises have proven that the students who are not experiencing the stress connected with the strict supervision of the teacher and the pressure connected with presenting their knowledge in front of the whole group, perform their tasks better and more efficiently. While working in pairs with the classmates, the students felt comfortable and free to explore their language capabilities. A huge difference was very easily noticeable in the behavior of the students who became truly engaged in the lesson and therefore, benefited from it much more than during a regular lesson when the teacher is the center of attention and the "giver" of knowledge and information. By applying the rules of social constructivism and creating the opportunities for social learning, the students experienced some innovation in the way they learn the language at school. Therefore, their interests were awakened and their brains started acquiring the language in a different, more efficient way. Pair work is then the proof for what Vygotsky has claimed - that children (and all human beings in general) learn much better while interacting with each other. pl
dc.subject.pl praca w parach pl
dc.subject.en pair work pl
dc.contributor.reviewer Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106497-175542 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)