Jagiellonian University Repository

Test detektorów dla polarymetru w pomiarze elektrycznego momentu dipolowego

pcg.skipToMenu

Test detektorów dla polarymetru w pomiarze elektrycznego momentu dipolowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Magiera, Andrzej [SAP11009972] pl
dc.contributor.author Popczak, Arkadiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:11:36Z
dc.date.available 2020-07-26T23:11:36Z
dc.date.submitted 2017-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212777
dc.language pol pl
dc.title Test detektorów dla polarymetru w pomiarze elektrycznego momentu dipolowego pl
dc.title.alternative Detectors test for polarimeter in electric dipole moment mesurement. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W ramach pracy zbudowano kalorymetr składający się z czterech detektorów z kryształami LYSO, moduły VETO składające się ze scyntylatorów plastikowych oraz wzmacniacz sygnałów dla detektorów VETO. Moduły VETO wraz z wzmacniaczami posłużyły do obserwacji uciekających z kryształów cząstek.Badano energetyczną zdolność rozdzielczą fotopowielaczy klasycznych oraz krzemowych (SiPM). Pomiary przeprowadzono używając wiązki deuteronów o energii 270 MeV. Zmierzone energetyczne zdolności rozdzielcze wynoszą 1.37% dla fotopowielacza klasycznego oraz 0.83% dla fotopowielacza krzemowego. Wynik wskazuje iż bardziej korzystne jest użycie fotopowielacza krzemowego. Jakkolwiek należy sprawdzić czy różnica w zdolności rozdzielczej nie była spowodowana gorszym kontaktem optycznym fotopowielacza klasycznego ze scyntylatorem. Zbadano także charakterystykę wzmocnienia wzmacniaczy modułów VETO. Wzmacniacze te okazały się być nieliniowe zarówno dla mierzonej amplitudy jak i dla mierzonej powierzchni sygnału. pl
dc.abstract.en Within the thesis a calorimeter containing four detectors with LYSO crystals and VETOmodules with plastic sincilators and amplifiers was build. VETO modules was used to ob-serve escaping particles from detector. This was used to study energy resolution of a classicfotomultipliers and a silicon photomultipliers (SiPM). Mesurements was preformed using adeuteron particles beam with energy 270 MeV . Mesured resolution are 1.37% for the classicphotomultiplier an 0.83% for the silicone phtomultiplier. Results shows that using the siliconephtomultiplier is more efficien. However it should be checked if difference between resolutionswasn’t caused by worse optical contact between classic photomulriplier with scincilator. Alsoamplifier characteristic of VETO module was preformed. Amplifiers proved to be nonlinear inboth amplitude and surface area. pl
dc.subject.pl elektryczny, moment, dipolowy, detektory, fotopowielcza, polarymetr pl
dc.subject.en electric, dipole, moment, photomultiplier, polarimeter pl
dc.contributor.reviewer Magiera, Andrzej [SAP11009972] pl
dc.contributor.reviewer Wrońska, Aleksandra [SAP11018790] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106462-160487 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)