Jagiellonian University Repository

Kodeksowe oraz pozakodeksowe sposoby zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

pcg.skipToMenu

Kodeksowe oraz pozakodeksowe sposoby zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Oplustil, Krzysztof [SAP11017433] pl
dc.contributor.author Sacharczuk, Marzena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:48:12Z
dc.date.available 2020-07-26T22:48:12Z
dc.date.submitted 2016-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212409
dc.language pol pl
dc.title Kodeksowe oraz pozakodeksowe sposoby zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych pl
dc.title.alternative The code’s regime and non-code regime of challenging faulty resolutions of the shareholders in the limited liability company and the general meetings of stockholders pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kodeksowego oraz pozakodeksowego reżimu prawnego zaskarżania wadliwych uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W pracy została również uwzględniona problematyka uchwał negatywnych. Praca składa się z trzech części. Rozdział pierwszy skupia się na problematyce kodeksowego modelu zaskarżania uchwał. W pierwszej części rozdziału został omówiony charakter uchwały. Druga część rozdziału dotyczy podstaw uchylenia uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, a trzecia część dotyczy przesłanek stwierdzenia nieważności uchwał. W rozdziale poruszona została problematyka legitymacji czynnej oraz terminu na wniesienie skargi o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały spółki kapitałowej.Rozdział drugi skupia się na pozakodeksowych sposobach zaskarżania uchwał. W rozdziale została omówiona koncepcja uchwały nieistniejącej, dopuszczalność weryfikacji legalności uchwał w postępowaniu rejestrowym oraz możliwość posłużenia się postępowaniem zabezpieczającym uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego.Rozdział trzeci przedstawia problematykę uchwał negatywnych. W rozdziale została przedstawiona konstrukcja uchwały negatywnej oraz zostały przytoczone przykłady takich uchwał. Praca została napisana w oparciu o dorobek literatury z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Analiza problematycznych kwestii opiera się również o wyroki sądów. pl
dc.abstract.en The aim of the master’s thesis is to present the code’s regime and non-code regime of challenging faulty resolutions of shareholders in the limited liability company and the general meetings of stockholders. The matter of negative resolution was also discussed.This work consists of three parts.First chapter focuses on issues of the legal regime of challenging faulty resolutions. The regulations concern the Commercial Companies Code. First part of the chapter concerns bases of construction of the legal character resolution. The second part focuses on repealing of resolutions of the shareholders’ meeting. The last part concerns bases of ascertaining the nullity of resolutions of the shareholders’ meeting. The first chapter also touches legal problems. This part describes the active entitlement to act and date of bringing an action for repealing of resolution of the shareholders’ meeting. In this chapter types of judgments and the nature of sanctions are also described.Second chapter focuses on issues of the non-code regime of challenging faulty resolutions. The construction of the non-existing resolution is discussed in the second chapter. This chapter discusses the problem of the repealed resolution execution and registry court action in case of reasonable doubt whether a resolution of the shareholders’ meeting is in accordance with the law. This chapter also takes notice to proceedings for securing claims in the Code of Civil Procedure.Third chapter present negative resolutions. The construction of the negative resolution and examples of the negative resolution are presented in the chapter.The master’s thesis is written on basis of literature from fields of economic and civil law.The analysis of the issues is also based on rulings of courts. pl
dc.subject.pl reżim kodeksowy, reżim pozakodeksowy , Kodeks spółek handlowych, zaskarżanie, wadliwe uchwały, uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, uchwała nieistniejąca, uchwała negatywna pl
dc.subject.en code's regime, non-code regime, Commercial Companies Code, challenging, faulty resolutions,resolutions of shareholders in the limited liability, resolutions of the general meeting of stockholders, non-existing resolution, negative resolution pl
dc.contributor.reviewer Oplustil, Krzysztof [SAP11017433] pl
dc.contributor.reviewer Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106075-126749 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)