Jagiellonian University Repository

Czynniki motywujące do pracy pracowników administracyjnych na przykładzie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

pcg.skipToMenu

Czynniki motywujące do pracy pracowników administracyjnych na przykładzie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Show full item record

dc.contributor.advisor Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Raczyńska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:45:39Z
dc.date.available 2020-07-26T22:45:39Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212369
dc.language pol pl
dc.title Czynniki motywujące do pracy pracowników administracyjnych na przykładzie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. pl
dc.title.alternative Factors of motivation to work among administration employees of Tytus Chałubiński Regional Hospital in Zakopane. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia zagadnienie zmotywowania do pracy. Celem pracy było zidentyfikowanie najważniejszych czynników motywacyjnych w pracy pracowników administracyjnych szpitala, na przykładzie Szpitala Powiatowego im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, a w szczególności wskazanie czynników motywujących i demotywujących. W części teoretycznej zaprezentowano główne koncepcje związane z motywacją, wyjaśniające różne zachowania i techniki podejmowane w procesie motywacji. Wskazano instrumenty motywowania oraz wyjaśniono ich podział.Badania przeprowadzono za pomocą samodzielnie przygotowanego sondażu diagnostycznego składającego się z 13 pytań, oraz rozmów przeprowadzonych z pracownikami. Najważniejszą częścią pracy jest analiza wyników z przeprowadzonych badań wśród 30 pracowników administracji Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w marcu 2016 roku. Wyniki z przeprowadzonego badania wskazały, że najważniejszym czynnikiem motywującym okazały się być wysokość wynagrodzenia i pozytywna atmosfera w pracy. Pracowników najbardziej demotywowało niesprawiedliwe traktowanie pracowników przez przełożonego i nadmiar pracy.Po za zidentyfikowaniem czynników motywujących i demotywujących w badaniu udało się również potwierdzić większość zakładanych na początku pracy hipotez badawczych, z których wynika, że większość pracowników jest zadowolona ze swojej pracy, a samorealizacja jest dla nich równie ważna co wysokość wynagrodzenia. Pracownicy byli zmotywowani otrzymywanymi dodatkami do wynagrodzenia i czuli się również doceniani przez swojego pracodawcę. Ciekawym wnioskiem okazał się fakt, że większość pracowników woli posiadać stałość zatrudnienia niż wysokie wynagrodzenie. pl
dc.abstract.en This work presents issue of motivation to work. The main goal of the work was to identify the most important factors of motivation among the employees of hospital. Employees of Tytus Chałubiński Regional Hospital in Zakopane were surveyed as an example. The specific objective of this work was to show factors that are most motivating to work, and most demotivating. The theoretical part shows main concepts related to motivation, explaining many behaviors and techniques used in the process of motivation.Tools of motivation were shown and their division has been explained. The study was conducted using independently prepared diagnostic survey. The survey consisted of 13 questions and interviews with employees. Main part of this work is analysis of results of the above-mentioned survey conducted during March 2016 among employees of Tytus Chałubiński Regional Hospital in Zakopane. Results shows that the factor that is the most motivating is high salary and good atmosphere in the workplace. Employees were most demotivated by unfair treatment by the supervisor and an excess of work.Among identifying motivating and demotivating factors the survey also confirms most of the assumed hypotheses that shows most workers are satisfied with their work, and self-realization for them is as important as the salary. Employees were motivated by receiving supplements to wages and feel well appreciated by their employer. An interesting conclusion was the fact that most employees would rather have employment stability than a high salary. pl
dc.subject.pl motywacja, czynniki motywacyjne, demotywatory, ochrona zdrowia, menadżer pl
dc.subject.en motivation, motivational factors, demotivators, healthcare, manager pl
dc.contributor.reviewer Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Włodzimierz [SAP20001706] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106034-200386 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)