Jagiellonian University Repository

Wpływ choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego na zaburzenie funkcjonowania mięśni kończyny dolnej

pcg.skipToMenu

Wpływ choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego na zaburzenie funkcjonowania mięśni kończyny dolnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.author Wręczycka, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:38:10Z
dc.date.available 2020-07-26T22:38:10Z
dc.date.submitted 2016-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212257
dc.language pol pl
dc.title Wpływ choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego na zaburzenie funkcjonowania mięśni kończyny dolnej pl
dc.title.alternative The impact of the knee osteoarthritis on the lower limb muscles function disorder pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa to postępująca choroba chrząstki stawowej, prowadząca do przedwczesnego procesu zwyrodnieniowego stawów. Z jej powodu cierpi ponad 8 milionów Polaków, z czego u 25% zmiany zlokalizowane są w stawie kolanowym. Cel. Celem pracy była próba oceny wpływu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego na aktywność mięśni kończyny dolnej, przy użyciu aparatury sEMG.Materiał – metody. Badaniem zostało objętych 56 osób (24 w grupie kontrolnej i 32 w grupie badawczej). Grupę badawczą stanowiły osoby po 50. roku życia, u których zdiagnozowano chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego. Przeprowadzono badanie wybranych mięśni kończyny dolnej, przy użyciu aparatury do powierzchownego pomiaru aktywności elektromiograficznej mięśni (sEMG). Protokół badania zawierał wykonanie takich czynności jak chodzenie, siadanie, wstawanie z krzesła oraz wchodzenie i schodzenie ze schodów. W analizie uwzględniono wyniki czasu włączenia (onsetu) mięśni i działania podczas siadania, wstawania, wchodzenia i schodzenia ze stopnia. Wyniki. Analiza wyników wykazała, że u 42% badanych czas włączenia się mięśnia obszernego przyśrodkowego był o 2,21 s dłuższy w porównaniu do grupy kontrolnej, podczas wchodzenia na stopień. Oceniając grupę badaną stwierdzono również przyśpieszony onset mięśnia piszczelowego przedniego (78,7%), przedłużony czas działania głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki oraz dwugłowego uda, podczas siadania na krześle (57,4 % badanych). Mięsień dwugłowy uda, w 31,1% przypadków, miał krótszy czas działania podczas wchodzenia na stopień. Wnioski. Uzyskane wyniki pokazują, że choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego zmienia timing mięśni oraz czas ich aktywności podczas wykonywania czynności dnia codziennego, co będzie mieć wpływ na zmianę wzorca aktywowania się poszczególnych mięśni. pl
dc.abstract.en Introduction. Osteoarthritis is a progressive disease of the articular cartilage leading to premature joint degeneration. Osteoarthritis affects more than 8 millions Polish people and 25% of the changes are located in the knee joint. Aim. The aim of this study was to evaluate the impact of knee osteoarthritis on the lower limb muscles activity using sEMG equipment. Material- Methods. The study included 56 people (24 in the control group and 32 in the research group). The research group included persons over 50 years of age diagnosed with osteoarthritis of the knee. A study of selected muscles of the lower limb, using the apparatus for measuring the activity of the superficial muscle electromyographic (sEMG). The study protocol included the execution of activities such as walking, sitting, getting up from a chair and climbing up and down the stairs. The analysis included the results of onset and muscle activity during sitting down, getting up, going up and down the stage. Results. The analysis showed that in 42% the vastus medialis onset was 2.21 sec longer in comparison to the control group while the stage entering. Assessing study group also found accelerated onset tibialis anterior (78.7%), prolonged duration of action of the lateral head of the gastrocnemius muscle and the biceps femoris, while sitting down on a chair (57.4% of respondents). Biceps femoris in 31.1% of cases, had shorter duration of action during the stage entering. Conclusions. The analysis of the collected data showed that the knee osteoarthritis changes the muscles timing and the time of their activity during daily activities, which will have an impact on changing in muscles activation pattern. pl
dc.subject.pl choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, timing, czas aktywności mięśni, wzorzec mięśniowy, sEMG pl
dc.subject.en knee osteoarthritis, muscle timing, muscle activity time, muscles activation pattern, sEMG pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105922-149170 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)