Jagiellonian University Repository

Fremdsprachenlernen mit Liedern und Bewegungsspielen

pcg.skipToMenu

Fremdsprachenlernen mit Liedern und Bewegungsspielen

Show full item record

dc.contributor.advisor Kubiczek, Agnieszka [SAP11017826] pl
dc.contributor.author Bzduch, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:34:58Z
dc.date.available 2020-07-26T22:34:58Z
dc.date.submitted 2017-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212207
dc.language ger pl
dc.subject.other Fremdsprachenlernen mit Liedern und Bewegungsspielen, die Person des Schülers, Aufgaben des Lehrers, Methoden der Präsentation des Lernstoffes, Lieder als anregendes und motivierendes Lernmittel, Bewegungsspiele als Lernmethode im FSU pl
dc.title Fremdsprachenlernen mit Liedern und Bewegungsspielen pl
dc.title.alternative Nauczanie języków obcych za pomocą piosenek i gier ruchowych. pl
dc.title.alternative Teaching foreign languages with the use of songs and motor activities. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy nauczania przy pomocy piosenek i gier ruchowych. Ten sposób zdobywania i przekazywania wiedzy z czasem stał się popularny i zyskał status metody nauczania. Praca jest próbą odpowiedzi na pytania o rodzaj sprawności językowych kształconych za pomocą tej metody oraz wpływu metody na wzrost motywacji do uczenia się. Właściwe zaprezentowania metody gier i zabaw ruchowych wymaga w pierwszej kolejności przedstawienia sylwetki ucznia, do którego jest ona adresowana. Dlatego też fundamentem pierwszej części mojej pracy jest charakterystyka ucznia szkoły podstawowej. Praca rozwija zagadnienia związanie z cechami psychologicznymi ucznia: entuzjazmem, naturalną ciekawością oraz otwartością na poznawanie nowych rzeczy, a także z uwarunkowaniami biologicznymi jak rozwój prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za nauczanie za pomocą gestów, mimiki i ruchu. Dzieje się tak ponieważ, wyżej wymienione psychologiczne i biologiczne cechy budują postać ucznia, centralnej osoby każdych zajęć. Analiza roli nauczyciela w procesie dydaktycznym, zawarta w dalszej części pracy, wykazuje, że jest on mentorem, opiekunem, doradcą i autorytetem. Nauczyciel organizuje proces nauczania, kieruje nim, wyznacza cele lekcji i dba o ich realizacje. Zasadnicza część mojej pracy stanowi odpowiedź na pytanie o rodzaj sprawności językowych, nauczanych za pomocą piosenek i gier ruchowych. W drugim i trzecim rozdziale pracy zostało przedstawione rodzaje sprawności językowych nauczanych przy pomocy piosenek i gier ruchowych. Metoda ta jest nie tylko używana jako rozgrzewka językowa, lecz także służy nauczaniu gramatyki oraz słownictwa. Co więcej pomaga przy nauce poprawnej wymowy oraz kształtuje umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Dodatkowo piosenki i gry ruchowe służą jako skuteczny sposób powtarzania materiału. Ostatnia część pracy omawia wpływ piosenek i gier ruchowych na motywację uczniów do nauki języków obcych. Piosenki i gry ruchowe nie tylko zachęcają uczniów do nauki, ale także wprowadzają ich w dobry nastrój, wywołują miłą atmosferę podczas lekcji, a przede wszystkim są bardzo skuteczną metodą nauczania. pl
dc.abstract.en My bachelor’s thesis deals with a contemporary issue of importance, -that is: teaching young learners at primary school by means of songs and motor activities. Teaching with the use of songs and motor activities has been raised during recent years to the rank of a teaching method, which is used for teaching many language activities. In my bachelor’s thesis I try to answer the questions: Which language activities can be taught by means of songs and motor activities? How do these methods affect the motivation and the students’ attitude toward learning?In order to describe the teaching methods and their purpose properly, it is necessary to characterize the main person in each lesson, namely student . The student lays a foundation of a lesson and is a starting point for my reflections. The main goal of the first chapter is to present all the character traits of young learners’- which are especially important for using this teaching method. Not only psychological features like: natural curiosity, enthusiasm and openness but also biological condition like development of the right cerebral hemisphere, which is responsible for learning with gestures, mime and correct perception, is a significant issue. All these psychological and biological features create the student, who is the most important part of a teaching process.In my thesis I present also a describe the role of a teacher in a teaching-learning process. On the basis of the results of my research, it can be concluded that a teacher is a mentor, a carer, an adviser and an authority for children. He or she organizes and runs a learning process, sets goals and cares about their realization The main part of my thesis relates to the question: What language activities can be taught by songs and motor activities? The second and the third chapter give answers to this question. They present a wide spectrum of language activities, illustrated by examples, which can be taught by songs and motor activities. In my thesis I show that songs and games are not a only good method for a warm-up but also they can be used for teaching simple grammar structures or vocabulary. Teaching by songs helps practicing pronunciation and is a good way for teaching listening. Additionally songs and motor activities are used for consolidation of the teaching content from previous classes. In my thesis I also mention about a great importance of incentive function of teaching by songs and motor activities. They encourage students to learn, put them in a good mood and reduce stress. Teaching by songs and motor activities makes learners feel better and have positive attitude to learning. The results suggest that this method is becoming not only more and more popular among teachers and students but also it has a good reputation and is effective. pl
dc.abstract.other Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema: Lernen mit Liedern und Bewegungsspielen. Diese Art des Lernens erlangte im Laufe der Zeit die große Popularität und nahm die Ausmaße von der Lernmethode, die für das Lernen der verschiedenen Lernfähigkeiten benutzt wird. Die Fragen, nach denen versuche ich in meiner Bachelorarbeit beantworten, betreffen die Sprachfähigkeiten, die mit Liedern und Bewegungsspielen gelernt werden können und den Einfluss der Liedern und Bewegungsspielen auf die Motivation der Schüler zum Lernen. Um das Lernen mit Liedern und Bewegungsspielen richtig zu beschreiben, ist es notwendig die Gestalt der Schüler zu präsentieren. Deswegen widmet sich der erste Teil meiner Arbeit der Charakteristik des Schülers und Lehrers. Der Schüler ist der Ausgangspunkt und die Grundlage für meine Reflexion. Zu Beginn stelle ich die psychologischen Charaktereigenschaften der Schüler dar, zum Beispiel Enthusiasmus, Neugier und Offenheit für etwas Neues. Danach diskutiere ich die biologischen Bedingungen, wie die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte, die für das Lernen mit Gesten, Mimik und Bewegung zuständig ist. Diese psychologischen und biologischen Eigenschaften bilden der Schüler, die wichtigste Gestalt für jeden Unterricht. Zunächst untersuche ich die Gestalt des Lehrers. Nach der Analyse aller Quellen, die ich in meiner Arbeit benutzte, wird der Lehrer immer als ein Betreuer, Ratgeber und eine Autorität für die Schüler präsentiert. Er oder sie organisiert den Lernprozess und leitet ihn. Mentor legt die Ziele des Unterrichts fest und sorgt für ihre Realisierung. Der Hauptteil meiner Bachelorarbeit geht die Frage nach den Sprachfähigkeiten, die mit Liedern und Bewegungsspielen gelernt werden können. In dem zweiten und dritten Kapitel meiner Arbeit beantworte ich diese Fragen und präsentiere das weite Spectrum der Fähigkeiten, zusammen mit Beispielen, die mithilfe der Lieder und Bewegungsspiele gelernt werden können. In der Arbeit beschreibe ich die Anwendung der Lieder und Bewegungsspiele nicht nur als die Warm-up Methode, sondern auch als die Methode des Lehrens und Lernens der Grammatik oder den Wortschatz in der Grundschule. Das Lernen mithilfe der Lieder und Bewegungsspiele hilft bei den Ausspracheübungen oder ist das gute Beispiel für das Üben des Hörverstehens. Nicht zu vergessen ist auch die Rolle der Lieder und Bewegungsspiele als die erfolgreiche Weise der Wiederholung des Lernstoffes aus früherem Unterricht. Man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass die Lieder und Bewegungsspiele die motivierende Funktion besitzen. Diese Anwendung der Lieder und Bewegungsspiele wird in dem vierten und letztem Kapitel meiner Bachelorarbeit geschildert. Sie ermuntern die Schüler zum Lernen, halten die Schüler bei guter Laune und verursachen die gute Verfassung der Schüler. Zusätzlich erfreut sich diese Methode der großen Beliebtheit unter den Schülern und Lehrern und was die wichtigste Sache ist, ist sie effektiv. pl
dc.subject.pl Nauczanie języków obcych za pomocą piosenek i gier ruchowych, osoba ucznia, osoba nauczyciela, metody prezentacji materiału, piosenki jako motywujący sposób nauczania, gry ruchowe jako metoda nauczania języków obcych. pl
dc.subject.en Teaching young learners at primary school by means of songs and motor activities,the main person in each lesson- student, the role of a teacher in a teaching-learning process, what language activities can be taught by songs and motor activities? pl
dc.contributor.reviewer Zenderowska-Korpus, Grażyna pl
dc.contributor.reviewer Kubiczek, Agnieszka [SAP11017826] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105871-180803 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska z językiem angielskim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)