Jagiellonian University Repository

Skutki doświadczania cyberprzemocy  wśród nastolatków. Przegląd badań.

pcg.skipToMenu

Skutki doświadczania cyberprzemocy  wśród nastolatków. Przegląd badań.

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Cieślik, Marta [SAP20001877] pl
dc.contributor.author Maciantowicz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:32:33Z
dc.date.available 2020-07-26T22:32:33Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212169
dc.language pol pl
dc.title Skutki doświadczania cyberprzemocy  wśród nastolatków. Przegląd badań. pl
dc.title.alternative Impacts of cybervictimization among adolescents. Review of selected studies. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl StreszczenieWprowadzenie: Agresja elektroniczna zwana cyberprzemocą to poważny problem wśród nastolatków. Temat ten stał się przedmiotem zainteresowania dla specjalistów zdrowia publicznego, między innymi ze względu na szereg negatywnych skutków dotyczących tego zjawiska. Cyberprzemoc definiowana jest jako wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych [Wojtasik, 2009].Cel pracy: Celem pracy był przegląd wybranych prac badawczych na temat skutków doświadczania cyberprzemocy wśród nastolatków. Wyniki prezentowane w wybranych publikacjach analizowano pod kątem negatywnych skutków w jakości życia, przy zastosowaniu modelu jakości życia.Metoda: Przy wyborze właściwych publikacji wykorzystano następujące bazy danych: PubMed, Web of Science, SCOPUS oraz posłużono się „manualnym” przeglądem publikacji z badań HBSC (Health Behaviour in School – aged Children). Artykuły przeszukiwano także w wyszukiwarce Google Scholar. Do analizy włączono 10 publikacji naukowych, które badały skutki cyberprzemocy wśród nastolatków.Wyniki: Analiza wybranych publikacji dotyczących skutków cyberprzemocy wśród nastolatków była przeprowadzona w oparciu o model jakości życia związany ze zdrowiem wykazała. Oceniane badania obejmowały następujące wymiary związane z negatywnymi skutkami w jakości życia wśród młodzieży:•Wymiar zdrowia psychologicznego: depresja, stres, strach, poczucie odrzucenia, myśli samobójcze, próby samobójcze, bezradność, agresja, obraza, smutek, niska samoocena, dystres psychologiczny, niepokój, złość, rozstrój, lęk, problemy psychiczne, zachowania zdrowotne (pomijanie śniadań), nadużywanie alkoholu i narkotyków.•Wymiar zdrowia somatycznego: bóle brzucha, bóle głowy, złe samopoczucie, bóle pleców, nerwowość, drażliwość, trudności z zasypianiem, zawroty głowy.•Wymiar zdrowia społecznego: wycofanie.•Wymiar zdrowia duchowego: cierpienie, rozpacz.Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż najwięcej badań prowadzonych jest w kierunku skutków w zdrowiu psychologicznym, szczególnie w zdrowiu psychicznym, a także psychosomatycznym. Natomiast wybrane badania nie analizowały negatywnych skutków w środowisku i bezpieczeństwie oraz w niezależności. pl
dc.abstract.en AbstractIntroduction: Cyberbullying is one of the most serious problem among teenagers. This topic became the subject of interests of Public Health specjalists among other things due to a number of negative effects related to this phenomenon. Cyberbullying is defined as the use of information technology and communication to deliberate, repeated and hostile behavior of a person or group of persons, aimed at harming others [ Wojtasik 2009].Objective: The objective of the study was the review of selected publications on the effects of the experience of cyberbullying among adolescents. The results presented in some publications analyzed for negative effects on their quality of life.Method: When choosing the appropriate publication used the following databases: PubMed, Web of Science, SCOPUS and used "manual" review of the publication of research HBSC (Health Behaviour in School - aged Children ). Articles also searched in Google Scholar. The analysis included 10 scientific publications, which investigated the effects of cyberbullying among teenagers.Results: Analysis of selected publications made based on the model of quality of life related to health showed that these studies included the following dimensions associated with negative effects on quality of life among young people:•Dimension of psychological health: depression, stress, fear, feelings of rejection, suicidal ideation, suicide attempts, helplessness, aggression, outrage, sadness, low self-esteem, psychological distress, anxiety, anger, upset, anxiety, mental problems, health behavior (skipping breakfast), alcohol abuse and drugs.•Dimension of somatic health: abdominal pain, headache, malaise, back pain, nervousness, irritability, difficulty sleeping, dizziness.•Dimension of social health: withdrawal.•Dimension of spiritual health: suffering and despair.Conclusions: On the basis of this analysis can be concluded the most studies is about health effects of psychological and somatic, while the least research is about negative effects of social health and safety level. There was a lack of research about effects in environment, security and level of independence. pl
dc.subject.pl nastolatki, cyberprzemoc, , cyberbullying, skutki. pl
dc.subject.en adolescents, cybervictimization, cyberbullying, impacts. pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Cieślik, Marta [SAP20001877] pl
dc.contributor.reviewer Ścibor, Monika [SAP20001740] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105832-179978 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)