Jagiellonian University Repository

Wizerunek własnego ciała a funkcjonowanie psychospołeczne u kobiet z anoreksją psychiczną w okresie wczesnej dorosłości

pcg.skipToMenu

Wizerunek własnego ciała a funkcjonowanie psychospołeczne u kobiet z anoreksją psychiczną w okresie wczesnej dorosłości

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.author Słomińska, Amanda pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:30:12Z
dc.date.available 2020-07-26T22:30:12Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212132
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek własnego ciała a funkcjonowanie psychospołeczne u kobiet z anoreksją psychiczną w okresie wczesnej dorosłości pl
dc.title.alternative Body image and psychosocial functioning in women with anorexia nervosa in early adulthood. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ukazanie podobieństw i różnic w rozumieniu wizerunku własnego ciała, a także w funkcjonowaniu psychospołecznym kobiet z anoreksją psychiczną, w porównaniu do kobiet zdrowych, a ponadto ukazanie roli wizerunku ciała w funkcjonowaniu obu grup.W badaniach wzięło udział dziesięć kobiet ze zdiagnozowaną anoreksją i dziesięć kobiet zdrowych, z wagą w normie w wieku od 18 do 25 r.ż. Założono, że przeprowadzenie analizy jakościowej pozwoli lepiej poznać zarówno podobieństwa, jak i różnice w wizerunku własnego ciała u kobiet chorych i zdrowych, a także w ich funkcjonowaniu psychospołecznym. Mając na uwadze powyższe założenie, w badaniach wykorzystano: wywiad i krótki Test Zdań Niedokończonych.Z analizy wyników wynika, że kobiety z anoreksją psychiczną prezentują bardziej negatywny wizerunek własnego ciała niż kobiety zdrowe. Odczuwają negatywne emocje z nim związane, a także mają zniekształcone postrzeganie własnego ciała. Obie grupy różnią się także w funkcjonowaniu psychospołecznym. Kobiety chore na anoreksję czują się nieszczęśliwe i niespełnione, a ponadto mają obniżone poczucie własnej wartości i gorzej funkcjonują w relacjach interpersonalnych. Negatywny wizerunek własnego ciała wyraźniej korespondował z niższym poziomem funkcjonowania psychospołecznego w grupie kobiet z anoreksją niż w grupie kobiet zdrowych. pl
dc.abstract.en The purpose of the thesis is to present similarities and differences in understanding the perception of one's own body, psychosocial functioning of women suffering from mental anorexia compared to healthy women, and to show the role of the image of a body in functioning of both groups.The study subjects were ten women with diagnosed anorexia, and ten healthy regular-weighing women from the age of 18 to 25. It has been assumed that a qualitative analysis will enable a better understanding of both similarities and differences in the perception of one's own body by diseased and healthy women, and in their psychosocial functioning. Bearing in mind the above assumptions the study utilised the following methods: interview and a short incomplete sentences test.The study analysis shows that women suffering from mental anorexia perceive their own bodies more negatively than the healthy women. They go thorough negative emotions connected to a warped perception of their own bodies. The groups also differ as regards their psychosocial functioning. The women suffering from anorexia feel unhappy and unfulfilled; furthermore they have a lower self-esteem and are worse at interpersonal relations. A negative perception of one's own body clearly corresponded with a lower level of psychosocial functioning in the group of women with anorexia than in the group of healthy women. pl
dc.subject.pl wizerunek ciała, funkcjonowanie psychospołeczne, anoreksja psychiczna, zaburzenia odżywiania pl
dc.subject.en body image, psychosocial functioning, anorexia nervosa, eating disorders pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.reviewer Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata [SAP11015580] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105793-150396 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)