Jagiellonian University Repository

Wpływ afery Watergate na transparentność amerykańskiej polityki

pcg.skipToMenu

Wpływ afery Watergate na transparentność amerykańskiej polityki

Show full item record

dc.contributor.advisor Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.author Piórkowski, Nataniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:28:37Z
dc.date.available 2020-07-26T22:28:37Z
dc.date.submitted 2017-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212107
dc.language pol pl
dc.title Wpływ afery Watergate na transparentność amerykańskiej polityki pl
dc.title.alternative The Impact of Watergate Scandal on the Transparency of American Politics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej jest zaprezentowanie zmian, do jakich doszło w amerykańskim życiu politycznym po aferze Watergate – zarówno na gruncie politycznym, jak i prawnym.Pierwsza część pracy stanowi analizę historii afery i środków podejmowanych przez prezydenta Richarda M. Nixona. Drugi rozdział prezentuje zmiany w amerykańskim życiu politycznym z perspektywy instytucji Prezydenta Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej Izby Reprezentantów, amerykańskiego Senatu i amerykańskich mediów. Ewolucja krajobrazu politycznego opiera się na badaniach opinii publicznej Gallupa. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie wybranych zmian prawnych, wprowadzonych przez akty polityczne po aferze Watergate. Mając na uwadze obecne środowisko polityczne i zmiany przedstawione w rozdziale drugim i trzecim, w pracy zaprezentowana jest doktryna rządu otwartego, wyjaśniona na przykładzie internetowej platformy „We The People”. pl
dc.abstract.en The aim of this bachelor thesis is to present changes which occurred in American political life after the Watergate scandal - both on political and legal ground. First part of the study is an analysis of the history of affair and measures taken by president Richard M. Nixon. Second chapter presents changes in American political life from the perspective of the institution of the President of the United States, U.S. House of Representatives, U.S. Senate and American media. Evolution of political landscape is based on Gallup's opinion polls. Third chapter is dedicated for analysis of the select legal changes, introduced by political acts after the Watergate scandal. Taking under consideration current political environment and changes highlighted in chapter two and three, the study presents the doctrine of open government explained on the example of Internet platform "We The People". pl
dc.subject.pl Afera Watergate, kryzys polityczny, Richard Nixon, Gerald Ford, Stany Zjednoczone, idea rządu otwartego, procedura usunięcia z urzędu, wybory, Kongres, Senat, prezydent, dziennikarstwo śledcze pl
dc.subject.en Watergate scandal, political crisis, Richard Nixon, Gerald Ford, United States, open government, impeachment, elections, U.S. Congress, U.S. Senate, president, investigative journalism pl
dc.contributor.reviewer Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.reviewer Pugacewicz, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105767-178630 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)