Jagiellonian University Repository

Mechanizmy perswazji w reklamach społecznych

pcg.skipToMenu

Mechanizmy perswazji w reklamach społecznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzak, Henryk pl
dc.contributor.author Gubała, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:25:52Z
dc.date.available 2020-07-26T22:25:52Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212064
dc.language pol pl
dc.title Mechanizmy perswazji w reklamach społecznych pl
dc.title.alternative Mechanisms of persuasion in social advertisements pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poniższa praca omawia kwestie związane z perswazyjnością reklam społecznych. Przedmiotem pracy jest zaprezentowanie podstawowych mechanizmów perswazji wykorzystywanych w reklamie społecznej oraz ukazanie specyfiki przekazu tego rodzaju reklamy. Przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zarówno samej reklamy, jak i reklamy społecznej oraz marketingu społecznego, a także pojęcie perswazji oraz podstawowych jej narzędzi, opierając się o fachową literaturę z tego zakresu. Dokonano opisu kontentu oraz elementów formalnych pozwalających na zwiększenie efektywności oddziaływania prezentowanych reklam. Wnioski dotyczyły zależności przekazu emocjonalnego i informacyjnego od przyjętej intencji społecznej. Skupiono się na reklamie Fundacji PZU- „Kochasz? Powiedz Stop Wariatom Drogowym?”, która dotyczy problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dotyczącej kwestii walki z przemocą Fundacji Dzieci Niczyje- „Sekret”. Wybór reklam zdeterminowany był ich popularnością oraz zróżnicowaniem na tle innych poruszających te same tematy. Opis i interpretacja pozwoliły na scharakteryzowanie specyfiki przekazu reklam społecznych. Praca odpowiada na pytanie jakie środki wyrazu oraz metody perswazji wykorzystywane są przez nadawców reklam społecznych. pl
dc.abstract.en This thesis is concentrated on aspects of using persuasion in social advertisements. The objectives of the thesis are to present basic mechanisms of persuasion frequently used in social advertising and to show the specifity of communication characteristic for this type of advertisements.Certain theoretical issues in advertising in general, as well as in social advertising and social marketing are depicted in this paper, next to the terms of persuasion and its main tools, all based on professional literature on the subjects. The thesis also contains a description of content and of formal elements that improve the effectiveness of influence in each of presented advertisements. The conclusion concerned depending of the emotional and informational communication on the adopted social intention. The main focus has been put on the PZU Foundation’s advertisement dealing with the problem of road safety – “Kochasz? Powiedz Stop Wariatom Drogowym” and the “Dzieci Niczyje” Foundation’s campaign “Sekret” concerning child abuse and violence. The choice of those particular social advertisements was determined by their popularity and diversification in comparison to other advertisements raising the same problems.Their description and interpretation have been used to characterize the specifity of message carried by social advertisements. The thesis answers the question what means of expression and methods of persuasion are commonly used by senders of social advertisements. pl
dc.subject.pl reklama społeczna, marketing społeczny, perswazja pl
dc.subject.en social advertising, social marketing, persuasion pl
dc.contributor.reviewer Pietrzak, Henryk pl
dc.contributor.reviewer Maliszewski, Juliusz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105716-184746 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)