Jagiellonian University Repository

Reklama a czyn nieuczciwej konkurencji

pcg.skipToMenu

Reklama a czyn nieuczciwej konkurencji

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.author Gawrońska, Dagmara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:23:19Z
dc.date.available 2020-07-26T22:23:19Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212024
dc.language pol pl
dc.title Reklama a czyn nieuczciwej konkurencji pl
dc.title.alternative Advertising as an act of unfair competition pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące problematyki reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji oraz jako nieuczciwej praktyki rynkowej, na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zarysowano definicje, cele i funkcje reklamy, na podstawie wielu opracowań, słowników oraz aktów prawnych. Przedstawiono również problematykę odpowiedzialności reklamodawcy. W głównej części pracy zaprezentowano postaci nieuczciwej reklamy, takie jak reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, reklama wprowadzająca w błąd, nierzeczowa, ukryta, uciążliwa oraz reklama porównawcza. Wymienione typy zostały scharakteryzowane na podstawie ustaw, licznych komentarzy oraz orzecznictwa. W ostatniej części pracy wskazano natomiast przykłady reklam uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe, takie jak reklama wprowadzająca w błąd, czy reklama agresywna. Poruszono również kwestię konsekwencji naruszenia omawianej ustawy. Praca stanowi charakterystykę ogólnych zagadnień oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących reklamy. pl
dc.abstract.en The paper presents arguments concerning the issues associated with advertising as an act of unfair competition as well as unfair business practice on the basis of the Unfair Competition Law and the Counteracting Unfair Business Practices. The definitions, objectives and functions of advertising, based on various books, dictionaries and legal acts are outlined. Issues of advertiser’s liability were also depicted. The main part of the work enumerates most unfair advertising forms, such as advertising contrary to law, morality or violating human dignity, misleading advertising, pointless, hidden, oppressive and comparative advertising. These types were characterized on the basis of laws, numerous comments to the legal acts and jurisprudence. In the last part of the work were indicated examples of advertising regarded as unfair business practices, such as misleading advertising or even aggressive. Also the consequences of such violations of the act in question were discussed. The paper is characteristic of general issues and basic legal regulations on advertising. pl
dc.subject.pl reklama, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwa praktyka rynkowa, odpowiedzialność reklamodawcy, nieuczciwa reklama pl
dc.subject.en advertising, unfair competition, unfair business practice, advertiser’s liability, unfair advertising forms pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105675-177399 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)