Jagiellonian University Repository

Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników wybranych jednostek oświaty

pcg.skipToMenu

Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników wybranych jednostek oświaty

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.author Lis, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:22:37Z
dc.date.available 2020-07-26T22:22:37Z
dc.date.submitted 2016-09-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212013
dc.language pol pl
dc.title Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników wybranych jednostek oświaty pl
dc.title.alternative Financial and immaterial motivation tools of employees of chosen units of the education. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Systemy motywowania powiązane są z innymi systemami składającymi się na procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Tworząc rozwiązania systemowe w postaci projektów z zakresu systemów motywacyjnych najczęściej dokonuję się tego w sposób dwuetapowy. W pierwszej fazie przeprowadza się analizę i dokonuję oceny bieżącej sytuacji przy uwzględnieniu możliwości dalszych działań. Obecnie stosowanych jest wiele sposobów na motywowanie pracowników. Systemy motywacyjne dzieli się na dwie podstawowe grupy którymi są systemy finansowe i pozapłacowe. Pierwsze jak sama nazwa wskazuję za główne narzędzie uznają nagrody finansowe w postaci premii uznaniowych, premii za wyniki czy też możliwości wypracowania sobie podwyżki.Celem pracy jest przedstawienie materialnych i niematerialnych narzędzi motywowania pracowników wybranych placówek oświatowych. Wykorzystanymi metodami badawczym były analiza i krytyka piśmiennictwa, metoda dokumentacyjna, wnioskowanie. Praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale przybliżono systemy motywowania w organizacji. Opisano systemy motywowania w organizacji i teorie motywacji, rolę systemów motywacyjnych w organizacji, narzędzia motywowania pracowników (płaca, premie, awans oraz pozapłacowe elementy). W drugim rozdziale scharakteryzowano zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach oświaty w Polsce. Opisano otoczenia prawne, strukturę i jednostki organizacyjne polskiego systemu oświaty, zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach oświaty oraz możliwości zawodowe i rozwój pracowników jednostek oświaty w Polsce. W trzecim, ostatnim rozdziale zaprezentowano narzędzia motywowania pracowników wybranych jednostek oświaty, z uwzględnieniem systemu motywowania, materialnych narzędzi motywowania pracowników oświaty, niematerialnych narzędzi motywowania pracowników jednostek oświaty poziomu motywacji pracowników jednostek oświaty. pl
dc.abstract.en Incentive schemes are connected with other systems resulting in processes of managing in the enterprise. Creating system solutions in the form of projects from the scope of motivation systems most often I am making myself of it into the two-stage way. In the first phase analysis is being conducted and I am making an appraisal of the current situation at taking the possibility of further actions into account. At present applied there are many ways to motivate employees. Motivation systems are being divided into two basic groups which financial systems are and non-pay. As first as very name I am pointing behind the main tool will recognize financial awards in the form of incentive bonuses, the bonus for results or also a possibility of gaining the rise. Introducing financial and immaterial motivation tools of employees of an chosen educational institutions is a purpose of the work. With used methods research analysis and the criticism of the writing were, documentary method, inference. The work consists of the admission, three chapters and the end. In the first chapter incentive schemes were moved closer in the organization. Incentive schemes were described in the organization and theories of motivation, role of motivation systems in the organization, motivation tools of employees (the pay, bonuses, the promotion and non-pay elements). In the second chapter a personnel management was characterised in individuals of the education in Poland. Legal surroundings, a structure and organizational units of the Polish educational system were described, personnel management in individuals of the education and the possibility professional and the development of employees of units of the education in Poland. In the third, last chapter motivation tools of employees of chosen units of the education were presented, including the incentive scheme, financial motivation tools of employees of the education, immaterial motivation tools of employees of units of the education of the level of the motivation of employees of individuals of the education. pl
dc.subject.pl motywacja; oświata; jednostki oświaty; narzędzia motywowania; pracownicy; systemy motywacji; systemy finansowe i pozapłacowe; materialne i niematerialne narzędzia motywowania pl
dc.subject.en motivation; education; individuals of the education; motivation tools; for worker; motivation systems; financial systems and non-pay; financial and immaterial motivation tools pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105664-175876 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)