Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.contributor.author Gołda, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:21:20Z
dc.date.available 2020-07-26T22:21:20Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211993
dc.language pol pl
dc.title Prawne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych pl
dc.title.alternative Legal aspects of family allotment gardens pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ogrodnictwo działkowe jest dziedziną życia o doniosłym znaczeniu zarówno dla jednostek, jak i całego społeczeństwa. Dzięki ogrodom działkowym ulokowanym w bliskiej odległości od miast, najbiedniejsi mieszkańcy uzyskują dostęp do żywności, a ludzie starsi dodatkowe zajęcie i formę aktywności. Wielopokoleniowe rodziny zaś mają miejsce do spotkań na łonie natury. Ponad stuletnia tradycja wskazuje na głębokie zakorzenienie ogrodów działkowych w kulturze polskiej. Ustawodawca, doceniając zalety tej działalności, dokonał jej prawnego uregulowania po raz pierwszy w dekrecie z 1946 r. W tym oraz kolejnych aktach prawnych szczególne miejsce zajmowały regulacje dotyczące relacji między podmiotami uczestniczącymi w stosunkach prawnych w ramach ogrodnictwa działkowego. Mamy tu bowiem do czynienia ze szczególną sytuacją, gdy do jednej nieruchomości różne uprawnienia posiadają właściciel, organizacja zrzeszająca działkowców i sami działkowcy. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia zagadnienia prawnych aspektów rodzinnych ogrodów działkowych ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki. W rozdziale pierwszym zawarte są uwagi wprowadzające, w tym kontekst historyczny. Rozdział drugi poświęcony jest analizie stosunków prawnych między właścicielem nieruchomości, organizacją zrzeszającą działkowców oraz działkowcem na postawie nieobowiązujących już ustaw z 1981 r. oraz z 2005 r. Następnie poruszona została kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r., który wprowadził w ostatnim czasie istotne zmiany w zakresie ogrodnictwa działkowego. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są obecnie obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Przedstawiony został zakres podmiotowy i przedmiotowy tego aktu, z uwzględnieniem pozycji poszczególnych podmiotów w ramach powstałych stosunków prawnych. pl
dc.abstract.en Allotment gardening is a field of life of significant importance for both individuals and society. Thanks to those gardens, which are located near city centres, the poorest residents get access to food and elder people gain additional part time job and form of activity. Moreover, multigenerational families have a place where they can meet together in the vicinity of nature. More than a century-long tradition indicates the deep roots of allotment gardening in Polish culture. The legislator, appreciating the benefits of this activity, for the first time made its legal regulation in the decree of 1946. In this and future legislation documents, regulations regarding the relationship between the sides involved in the legal relations in the context of allotment gardening occupied a special place. We are dealing here with a unique situation, when within one real estate owner of the property, allotment gardens association and allotmenteers themselves have different rights.This thesis is an attempt to present the issues of legal aspects of family allotment gardens with special emphasis on this issue. In the first chapter, there are included introductory remarks along with historical context. The second chapter is devoted to the analysis of the legal relationship between the owner of the property, allotment gardens association and allotmenteers on the basis of currently inapplicable acts from 1981 and 2005. After that, the issue of the Constitutional Court’s judgement of 11 July 2012,which in recent time introduced significant changes in terms of allotment gardens is raised. The last two chapters are devoted to the current law on family allotment gardens of 2013. It presents subjective and objective scope of the act taking into account the position of individual entities within resultant legal relations. pl
dc.subject.pl ogrody działkowe, użytkowanie, dzierżawa działkowa, Polski Związek Działkowców, stowarzyszenia ogrodowe, działkowiec pl
dc.subject.en allotment gardens, usufruct, lease of plot, Polish Allotment Federation, gardeners associations, allotmenteer pl
dc.contributor.reviewer Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.contributor.reviewer Blajer, Paweł [SAP11018814] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105640-146458 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)