Jagiellonian University Repository

Aktualne problemy ochrony prywatności w kontekście przekazywania danych osobowych do państw trzecich

pcg.skipToMenu

Aktualne problemy ochrony prywatności w kontekście przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.author Nowaczyk, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:20:30Z
dc.date.available 2020-07-26T22:20:30Z
dc.date.submitted 2016-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211980
dc.language pol pl
dc.title Aktualne problemy ochrony prywatności w kontekście przekazywania danych osobowych do państw trzecich pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem rozważań było przybliżenie problematyki ochrony danych osobowych oraz prywatności w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. Uwaga została skupiona na tym wycinku prawa chroniącego nasze personalia, gdyż na jego przykładzie można dokonać kompleksowej analizy aktualnych, prawnych dylematów powstających w obrębie szeroko pojętego prawa do prywatności.Informatyzacja naszego życia sprawiła, że przetwarzanie danych osobowych stało się nieprawdopodobnie szybkie i wydajne, a nowoczesna technologia doprowadziła do tego, że jesteśmy w stanie przechowywać największe zbiory danych w historii, dlatego też niezwykle ważne jest zasygnalizowanie najistotniejszych kontrowersji związanych z tym zjawiskiem. W pracy została omówiona problematyka Big Data oraz inne zagrożenia prywatności (ze strony władzy państwowej oraz sektora prywatnego). Dla pełnego zrozumienia istoty transferu danych osobowych niezbędne będzie sięgnięcie do dwóch (wybranych) teoretycznych źródeł tego prawa, kryjących się w ogólnej koncepcji prawa do prywatności oraz w nowoczesnej teorii materialnej prawa ochrony danych osobowych.W pracy zostają także omówione podstawy prawne transferu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 95/46/WE oraz polskiego ustawodawstwa. Wreszcie, w czwartym rozdziale na przykładzie „Safe Harbour” (programu legitymizującego transfer danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki) oraz porozumienia dotyczącego przekazywania danych pasażerów do USA (PNR) zostały zarysowane najważniejsze problemy związane z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Celem niniejszej pracy jest wykazanie, iż pomimo ciągłego wzrostu poziomu ustawodawstwa Unii Europejskiej regulującego materię ochrony danych osobowych, mechanizmy ochrony w kontekście przekazywania danych do państw trzecich (w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki) nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności. pl
dc.abstract.en My goal was to discuss the issue of protection of personal data and privacy in relation to the transfer of personal data to a third country. I decided to focus on this segment of the laws because this example can be a great basis for a comprehensive analysis of the current, legal dilemmas arising within the broad right to privacy.In the digital era processing of personal data has become incredibly fast and efficient. Due to modern technology we are able to store the largest data sets ever, but with this “data revolution” new privacy issues arisen, which is why it is extremely important to signal major controversy concerning this problem. The study discussed issues of Big Data and other threats to privacy (on the part of government and the private sector).For a full understanding of the transfer of personal data, it will be necessary to tap into two (selected) theoretical sources of this law. Firstly, the overall concept of the right to privacy. Secondly, the modern theory of substantive data protection law.In thesis I also discussed legal basis for the transfer of personal data, with particular regard to Directive 95/46 / EC and Polish legislation.Finally, in the fourth chapter on the example of the "Safe Harbour" (program that legitimized data transfer to the United States of America) and the agreement on transfer of passenger data to the US (PNR) I highlighted the most important issues related to the transfer of personal data to a third country.The aim of this study is to demonstrate that, despite the continuous increase in the level of European Union legislation regulating the matter of protection of personal data, the protection mechanisms for the transfer of data to third countries (notably the United States of America) are not sufficient to ensure an adequate level of privacy. pl
dc.subject.pl ochrona danych osobowych, transfer danych, przekazywanie danych do państwa trzeciego, prawo prywatności pl
dc.subject.en data protection, data transfer, data transfer outside EU, privacy law pl
dc.contributor.reviewer Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.reviewer Wasilewski, Piotr [SAP11019182] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105626-148753 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)