Jagiellonian University Repository

Przedstawienia architektury na monetach z czasów Oktawiana Augusta.

pcg.skipToMenu

Przedstawienia architektury na monetach z czasów Oktawiana Augusta.

Show full item record

dc.contributor.advisor Machowski, Wojciech [SAP11018076] pl
dc.contributor.author Kamieniak, Jarosława pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:18:23Z
dc.date.available 2020-07-26T22:18:23Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211947
dc.language pol pl
dc.title Przedstawienia architektury na monetach z czasów Oktawiana Augusta. pl
dc.title.alternative Architectural representations on coins in Augustus' period pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zagadnienie przedstawień architektury na monetach stanowi bardzo ciekawy problem badawczy. Popularność tego tematu wiązała się z przekonaniem, że wyobrażenia założeń architektonicznych ukazanych na monetach są dokładnym odzwierciedleniem nieistniejących już budowli rzymskich, dzięki czemu możliwa jest ich rekonstrukcja. Dzisiaj zdecydowanie odchodzi się od takiego podejścia, niemniej jednak temat ten nie traci na atrakcyjności. Omawiane zagadnienie, analizowane na płaszczyźnie historycznej, archeologicznej i kulturowej może dostarczyć wiele cennych informacji na temat sposobu myślenia ówczesnych Rzymian a także samego władcy. Szczególnie interesująca wydaje się ikonografia monetarna okresu Oktawiana Augusta, którego panowanie wyznaczyło nową epokę w dziejach starożytnego Rzymu. Pierwszy Cesarz, który osiągnął władzę dzięki doskonale przemyślanemu programowi polityczno-ideologicznemu, doskonale potrafił wykorzystać wszystkie dziedziny sztuki, łącznie z mennictwem do kształtowania swojego wizerunku.Tematem pracy jest analiza przedstawień architektury na monetach bitych w czasie panowania Augusta i ich powiązanie z oficjalną polityką władcy. Wyobrażenia tego typu nie występują bardzo licznie, są jednak doskonale przemyślane i świetnie wpisują się w program ideologiczny Princepsa. Pierwsza część pracy stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. Po zarysie sytuacji politycznej i gospodarczej po objęciu władzy przez Augusta, omówiono powiązania polityki, sztuki i mennictwa w omawianym okresie z uwzględnieniem rozbudowanej warstwy symbolicznej. W kolejnej części dokonano analizy przedstawień monetarnych w kontekście historycznym, archeologicznym i kulturowym. Zakończenie pracy stanowi katalog z wybranymi przedstawieniami monet, ilustrujący poprzednie rozdziały. pl
dc.abstract.en The issue of architectural representations on coins is a very interesting research problem. Popularity of this subject was associated with the belief, that images of build foundations on coins are an accurate reflection of non-existent Roman buildings, which makes their reconstruction possible.Today departs from this approach, but this topic does not lose it attractiveness. The issue, being discussed at historical, archaeological and cultural level, can provide valuable information about the mind-set of the Romans and the Caesar. Particularly interesting seems monetary iconography of the Augustus' period, whose reign has set down a new era in the history of ancient Rome. The first emperor, who attained power through well considered politico-ideological platform, managed to perfectly harness all the arts, including coinage, to form his image.The subject of work is the analysis the architectural representations on coins minted during the Augustus reign and it is linking with te official policy of the Caesar. These kinds of images do not occur in large numbers, but are thoroughly studied and fit perfectly with Princeps' ideological platform. The first part of this work serves as a starting point for further considerations. After outlining political and economic situation which occurred after Augustus rose to power, the relationship of politics, art and coinage, including its elaborate symbolism during said period was discussed. The further section analysed architectural representations on coins in historical, archaeological and cultural context.The end of this work catalogues selected coins, illustrating the previous chapters. pl
dc.subject.pl starożytny Rzym, Oktawian August, numizmatyka, architektura, propaganda pl
dc.subject.en Ancient Rome, Augustus, Numismatics, architecture, propaganda pl
dc.contributor.reviewer Machowski, Wojciech [SAP11018076] pl
dc.contributor.reviewer Dębowska-Ludwin, Joanna [SAP11019426] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105592-128094 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)