Jagiellonian University Repository

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z klauzulą odraczającą utratę mocy obowiązującej przez akt normatywny niezgodny z Konstytucją RP a wznowienie postępowania w sprawie skarżącego, który wniósł skargę konstytucyjną

pcg.skipToMenu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z klauzulą odraczającą utratę mocy obowiązującej przez akt normatywny niezgodny z Konstytucją RP a wznowienie postępowania w sprawie skarżącego, który wniósł skargę konstytucyjną

Show full item record

dc.contributor.advisor Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.contributor.advisor Florczak-Wątor, Monika [SAP11018815] pl
dc.contributor.author Kubica, Artur pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:11:46Z
dc.date.available 2020-07-26T22:11:46Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211850
dc.language pol pl
dc.title Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z klauzulą odraczającą utratę mocy obowiązującej przez akt normatywny niezgodny z Konstytucją RP a wznowienie postępowania w sprawie skarżącego, który wniósł skargę konstytucyjną pl
dc.title.alternative A judgment of the Constitucional Tribunal with a clause deferring the end of the binding force of a normative act inconsistent with the Constitucion and reopening proceeding in the case of complainant who filed a constitucional complaint pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest analiza możliwości wznowienia postępowania przez skarżącego, którego skarga konstytucyjna doprowadziła do wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z klauzulą odroczenia. Pierwszy rozdział pracy dotyczy wyroku z klauzulą odroczenia. W szczególności, omówione w nim zostały przyczyny, dla których Trybunał odracza utratę mocy obowiązującej przez akt normatywny niezgodny z Konstytucją RP oraz jego skutki w sferze stosowania prawa. Drugi rozdział pracy poświęcony został instytucji wznowienia postępowania. Szczegółowej analizie poddana została treść art. 190 ust. 4 Konstytucji RP oraz ustawy procesowe. Trzeci rozdział pracy prezentuje koncepcję przywileju korzyści oraz możliwe – przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia – rozwiązania w kwestii określenia momentu, od którego należy liczyć termin na wystąpienie ze skargą o wznowienie postępowania. W ostatnim rozdziale omówione zostały przykłady skarżących, którzy podjęli próbę wznowienia postępowania po wydaniu przez Trybunał wyroku z klauzulą odroczenia. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is anylisis of the possibility of reopening proceeding by complainant whose constitucional complaint led the Constitucional Tribunal to pass a judgment with a deffering clause. The first chapter is about a judgment with a deffering clause. In particular, there were discussed reasons for which the Tribunal defers the end of the binding force of normative act inconsistent with the Constitucion and its consequences in the sphere of application of the law. The second chapter is devoted to a reopening proceeding. A subject of a detailed analysis was art. 190.4 of Constitucion and processual statutes. The third chapter presents a concept of advantage rule and possible – at least from a theoretical point of view – solutions to determine a period in which a petition for reopening proceeding shall be filed. The last chapter presents examples of complainants who attempted to reopen proceeding on the basis of Tribunal’s judgment with a deffering clause. pl
dc.subject.pl Trybunał Konstytucyjny, wyrok z klauzulą odroczenia, wznowienie postępowania pl
dc.subject.en Constitucional Tribunal, judgment with a deffering clause, reopening proceeding pl
dc.contributor.reviewer Florczak-Wątor, Monika [SAP11018815] pl
dc.contributor.reviewer Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105486-128845 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)