Jagiellonian University Repository

Szaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnik

pcg.skipToMenu

Szaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnik

Show full item record

dc.contributor.advisor Sendyka, Roma [SAP11018869] pl
dc.contributor.author Kościańska, Karina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.available 2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.submitted 2016-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211846
dc.language pol pl
dc.title Szaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnik pl
dc.title.alternative Madness of a lonely girl - Jolanta by Sylwia Chutnik pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przeprowadzam krytyczną analizę powieści Sylwii Chutnik - Jolanta. Przedmiotem mojego zainteresowania uczyniłam psychikę bohaterki oraz sposób przedstawienia zaburzeń depresyjnych w tekście. Korzystając z założeń Zygmunta Freuda oraz kontynuatorów jego myśli (m.in. Melanie Klein, Karen Horney i Anthony'ego Giddensa) tworzę studium przypadku dziewczyny z warszawskiego Żerania. Swoją pracę podzieliłam na trzy rozdziały, z których każdy zajmuje się z osobna innym zaburzeniem Jolanty. Kolejne części mojej interpretacji, wychodzącej od teorii psychoanalizy i mocno związanej z współczesnymi studiami nad mechanizmem koalkocholizmu, skupiają się na przede wszystkim na zagadnieniu dotyczącym wpływu rodziców na psychospołeczny rozwój dziecka. Badam także, w jaki sposób zaburzenia Joli oddziaływały na konstruowanie tekstu przez Chutnik - począwszy od wyboru sposobu narracji, przez strukturę dialogów, po metodę ukazania społecznego środowiska bohaterki. W części podsumowującej zwracam także uwagę na problem przedstawienia depresji w literaturze w ogóle oraz trudność związaną z odzwierciedleniem w tekście momentu historycznego przełomu roku 1989. pl
dc.abstract.en In this work I perform a critical analysis of the Sylwia Chutnik's novel - Jolanta. My main points of interest are psyche of the heroin and the presentation of depressive disorders in the text. Using the assumptions of Sigmund Freud and his successors (including Melanie Klein, Karen Horney and Anthony Giddens) I create a case study of a girl from Warsaw's district of Żerań. I divided my work into three chapters and each of them deals with Jolanta's various disorders. The following part of my interpretation, rooted in psychoanalysis theory and strongly associated with contemporary studies on the mechanism of coalcoholism, focuses on the way in which parents' behaviour impacts child's psychosocial development. I also study how Jola’s disorder influenced Chutnik's way of constructing the text - starting with the choice of narrative, followed by the dialogues' structure, and finishing on the method of showing heroine's social environment of the. In the summary I also point out the problem of presenting depression in literature and the problem with reflecting the historical moment (changes in Polish politics in 1989) in text. pl
dc.subject.pl Chutnik, Freud, psychoanaliza, krytyka psychoanalityczna, koalkoholizm pl
dc.subject.en Chutnik, Freud, psychoanalysis, psychoanalytic criticism, coalcoholism pl
dc.contributor.reviewer Sendyka, Roma [SAP11018869] pl
dc.contributor.reviewer Heydel, Magdalena [SAP11116988] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105482-178200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologiczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)