Jagiellonian University Repository

Analiza wpływu Stanów Zjednoczonych na kraje Ameryki Centralnej

pcg.skipToMenu

Analiza wpływu Stanów Zjednoczonych na kraje Ameryki Centralnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek, Adam [SAP11007296] pl
dc.contributor.author Dzido, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:07:23Z
dc.date.available 2020-07-26T22:07:23Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211782
dc.language pol pl
dc.title Analiza wpływu Stanów Zjednoczonych na kraje Ameryki Centralnej pl
dc.title.alternative The Analysis of the United States' Influence on Central American Countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Od początku XIX wieku Stany Zjednoczone efektywnie wpływały na kraje Ameryki Centralnej. Charakter stosunków między tymi podmiotami zmieniał się w historii, jednak do dziś, wpływ ten jest znaczący, a Stany Zjednoczone traktują Amerykę Centralną jako wyłączną strefę wpływów.Celem pracy jest ukazanie wpływu Stanów Zjednoczonych na Amerykę Centralną, jego ewolucji i dzisiejszego kształtu. Przeanalizowano w tym celu zarówno ideologię amerykańską, bezpośredni wpływ oraz narzędzia pośrednie, takie jak organizacje międzynarodowe. W badaniach wykorzystano dokumenty źródłowe, współczesne opracowania książkowe oraz analizy organizacji rządowych Stanów Zjednoczonych.Pierwszy rozdział skupia się na polityce Stanów Zjednoczonych względem Ameryki Centralnej do 1945 roku, ukształtowania się państw regionu oraz powstania zjawisk takich jak panamerykanizm czy interwencjonizm. W drugim rozdziale opisane zostało podejście Stanów Zjednoczonych do Ameryki Centralnej w trakcie zimnej wojny. Trzeci rozdział zawiera współczesną analizę stosunków międzyamerykańskich, z naciskiem na Amerykę Centralną, włączając w to organizacje międzynarodowe i bezpośrednią politykę Stanów Zjednoczonych. pl
dc.abstract.en Since the 19th century, the United States used its growing influence on the Central American countries. The nature of their relations have been everchanging, but even today, the United States’ influence is still considerable and the United States includes Central America in its own influence zone.The purpose of this paper is to present the United States’ influence on Central America, its evolution and present condition. To achieve that, the American ideology, direct influence and indirect tools, such as international organizatios, were analysed. The paper is based on documents, modern books and public information from several government agencies. The first chapter is focused on the United States’ policy towards Central America until the year 1945, the creation of Central American countries and both panamericanism and American imperialism. In the second chapter, United States’ policy towards Central America is described. The third chapter contains the analysis of modern inter-american relations surrounding Central America, including cooperation within international organizations and the United States’ direct policy. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: Stany Zjednoczone – Ameryka Centralna – wpływ polityczny – wpływ ekonomiczny – interwencjonizm pl
dc.subject.en United States – Central America – political influence – economical influence - interventionism pl
dc.contributor.reviewer Derwich, Karol [SAP11019610] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek, Adam [SAP11007296] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105415-142502 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Łacińska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)