Jagiellonian University Repository

Ochrona osób i mienia jako koncesjonowana działalność gospodarcza – aspekty materialnoprawne i procesowe.

pcg.skipToMenu

Ochrona osób i mienia jako koncesjonowana działalność gospodarcza – aspekty materialnoprawne i procesowe.

Show full item record

dc.contributor.advisor Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.contributor.author Przydział, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:06:53Z
dc.date.available 2020-07-26T22:06:53Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211774
dc.language pol pl
dc.title Ochrona osób i mienia jako koncesjonowana działalność gospodarcza – aspekty materialnoprawne i procesowe. pl
dc.title.alternative People and Property Protection as Business Activity Subject to Concession - Substantive and Process Aspects pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W opracowaniu przedstawiono aspekty materialnoprawne i procesowe dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej w obszarze ochrony osób i mienia. Problematyka ta ma istotne znaczenie ze względu na to, że odnosi się do tak istotnych kwestii jak bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz ochrony fundamentalnych wartości człowieka. Podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie wymaga uzyskania koncesji, która wydawana jest w formie indywidualnego aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Kwestie te omówione zostały na podstawie obowiązującego ustawodawstwa w zakresie podejmowania i wykonywania komercyjnej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu podstawowej literatury poświęconej publicznemu prawu gospodarczemu, uzupełnionej o doktrynę prawa konstytucyjnego oraz opracowania dotyczące prawa i procedury administracyjnej. pl
dc.abstract.en The thesis presents substantive and process aspects of granting concessions for business activity in the field of people and property protection. Those issues are of crucial significance, because they have impact on very important matters such as safety of the state and the citizens and protection of fundamental human values.The business activity in that area can only be started after the appropriate concession is obtained in form of an individual administrative deed – an administrative decision within the meaning of the Code of Administrative Procedure. Those topics were described on the basis of the valid law on starting and conducting commercial activity in the area of people and property protection, and using basic references on the public economic law, supplemented by the constitutional law doctrine and studies on the administrative law and procedure. pl
dc.subject.pl koncesja, decyzja administracyjna, ochrona osób i mienia pl
dc.subject.en concession, administrative decision, people and property protection pl
dc.contributor.reviewer Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.contributor.reviewer Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105407-198834 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)