Jagiellonian University Repository

Badanie struktury subjądrowych ognisk białka 53BP1, powstających w miejscach dwuniciowych pęknięć DNA, z wykorzystaniem mikroskopii STED

pcg.skipToMenu

Badanie struktury subjądrowych ognisk białka 53BP1, powstających w miejscach dwuniciowych pęknięć DNA, z wykorzystaniem mikroskopii STED

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobrucki, Jerzy [SAP11010251] pl
dc.contributor.author Mroziński, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:06:37Z
dc.date.available 2020-07-26T22:06:37Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211770
dc.language pol pl
dc.title Badanie struktury subjądrowych ognisk białka 53BP1, powstających w miejscach dwuniciowych pęknięć DNA, z wykorzystaniem mikroskopii STED pl
dc.title.alternative Studies of the structure of foci of 53BP1 forming at the sites of DNA double-strand breaks, using STED microscopy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dwuniciowe pęknięcie (DSB – ang. Double-Strand Break) jest najgroźniejszym rodzajem uszkodzenia DNA, którego komórka może doświadczyć. Zignorowanie go prowadzi do rearanżacji chromosomalnych, które doprowadzają do śmierci komórki, bądź nowotworzenia. Wykształciły się dwie główne ścieżki naprawy DSB: niehomologiczne łączenie końców i rekombinacja homologiczna. Właściwy wybór pomiędzy nimi, zależny od fazy cyklu komórkowego, jest kluczowy dla utrzymania integralności genomowej. Niniejsza praca opisuje ogniska 53BP1 – białka biorącego udział w wykrywaniu DSB – zaobserwowanych w miejscach DSB zarówno wywołanych światłem, jak i powstających samorzutnie. Użyto mikroskopii STED by zbadać nanoskopową strukturę skupisk 53BP1. Odkryto, że wewnątrz struktury większych „wieńców” 53BP1 znajdują się pierścienne struktury, niewykrywalne standardowym mikroskopem konfokalnym. Praca ta obejmuje również obserwacje wykluczenia przestrzennego 53BP1 przez Rad51 i badanie reorganizacji 53BP1 w miejscach DSB wywołanych światłem. Następnie przedyskutowana jest rola wyżej wymienionego wykluczenia przestrzennego w wyborze ścieżki naprawy dwuniciowych pęknięć DNA. pl
dc.abstract.en Double-strand break (DSB) is the most dangerous type of DNA damage a cell can sustain. If left unattended, it leads to gross chromosomal rearrangements, resulting in cell death or oncogenesis. Thus, ways to address this issue were developed by mammalian cells. Two major groups of double-strand breaks repair pathways are Nonhomologous End Joining and Homologous Recombination. The right choice between these two, depending on the phase of the cell cycle is crucial for the genome integrity maintenance. This work describes foci of 53BP1 – protein involved in DSB detection – observed at the DSBs both induced by focused light and occurring endogenously. Stimulated emission depletion (STED) microscopy was used to study the nanoscopic structure of 53BP1 foci. It was found out, that there are ring-shaped structures, which couldn’t be detected by standard confocal microscopy, within the structure of larger “wreaths” of 53BP1. This work also covers observations of 53BP1-Rad51 spatial exclusions and study of 53BP1 reorganization at DSBs induced by visible light radiation. The role of aforementioned spatial exclusion in DSB repair pathway choice is further discussed. pl
dc.subject.pl 53BP1, dwuniciowe pęknięcia DNA, mikroskopia STED, mikroskopia konfokalna, Rad51, naprawa uszkodzeń DNA, uszkodzenia DNA wywołane światłem widzialnym pl
dc.subject.en 53BP1, double-strand breaks, STED microscopy, confocal microscopy, Rad51, DNA damage repair, visible light radiation induced DNA damage pl
dc.contributor.reviewer Dobrucki, Jerzy [SAP11010251] pl
dc.contributor.reviewer Czyż, Jarosław [SAP11015316] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105403-111315 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)