Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu białka ADAM17 na migrację komórek nowotworowych linii czerniaka mysiego B16F10

pcg.skipToMenu

Badanie wpływu białka ADAM17 na migrację komórek nowotworowych linii czerniaka mysiego B16F10

Show full item record

dc.contributor.advisor Bereta, Joanna [SAP11012315] pl
dc.contributor.author Czarny, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:06:22Z
dc.date.available 2020-07-26T22:06:22Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211766
dc.language pol pl
dc.title Badanie wpływu białka ADAM17 na migrację komórek nowotworowych linii czerniaka mysiego B16F10 pl
dc.title.alternative Analysis of ADAM17 involvement in migration of B16F10 mouse melanoma cells pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Białko ADAM17 należy do sekretaz, czyli enzymów proteolitycznych zdolnych do hydrolizy domen zewnątrzkomórkowych białek błonowych takich jak: czynniki wzrostu z rodziny EGF, białka adhezyjne oraz niektóre receptory (np. dla IL-6) i cytokiny (np. TNF). Ze względu na zaangażowanie substratów białka ADAM17 w procesy proliferacji, adhezji i migracji komórek, metaloproteinaza ta może być potencjalnym celem terapii antynowotworowych, szczególnie że jej nadekspresję zaobserwowano w wielu typach nowotworów.W poniższej pracy zbadano czy wyciszenie ekspresji ADAM17 wpływa na migrację komórek nowotworowych mysiej linii czerniaka B16F10. Dysponowano liniami B16F10, w których ekspresja białka ADAM17 była wyciszona dwiema metodami: poprzez edycję genomu z wykorzystaniem programowanej endonukleazy TALEN lub poprzez transdukcję wektorem lentiwirusowym kodującym shRNA specyficzne w stosunku do mRNA dla ADAM17. Jako kontrolę wykorzystano komórki typu dzikiego. Poziom ekspresji białka ADAM17 w badanych liniach komórkowych analizowano techniką Western blotting. Migrację komórek analizowano w teście rany. Wyniki wskazują na to, że wyciszenie ekspresji białka ADAM17 spowalnia migrację komórek nowotworowych mysiej linii czerniaka B16F10. pl
dc.abstract.en ADAM17 is one of secretases - proteolytic enzymes involved in the shedding of extracellular domains of membrane proteins such as: members of the epidermal grow factor family (EGFs), certain adhesion proteins, and certain receptors (e.g. for IL-6) and cytokines (e.g. TNF). Due to the involvement of ADAM17 substrates in the activation of cell proliferation, adhesion and migration, this metalloproteinase may be a potential target for anti-cancer therapy, especially since its overexpression has been observed in many types of tumors.In this work I examined if silencing of ADAM17 expression in B16F10 mouse melanoma cell line influences the migration of the cells. In the Department of Cell Biochemistry there were available the cell lines, in which the expression of ADAM17 was silenced by two methods: genome editing using programmable endonuclease TALEN or by transducing the cells with a lentiviral vector encoding ADAM17 shRNA. As a control, wild-type cells were used. ADAM17 levels in the tested cell lines were analyzed by Western blotting. The cell migration was evaluated by monolayer wound healing assay. The results indicate that the silencing of ADAM17 expression slows down the migration of B16F10 mouse melanoma cell line. pl
dc.subject.pl białko ADAM17, migracja komórek nowotworowych, linia czerniaka mysiego B16F10, test rany, Western blotting pl
dc.subject.en ADAM17 protein, tumor cells migration, B16F10 mouse melanoma cells, monolayer wound healing assay, Western blotting pl
dc.contributor.reviewer Elas, Martyna [SAP11015756] pl
dc.contributor.reviewer Bereta, Joanna [SAP11012315] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105399-160071 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)