Jagiellonian University Repository

Immunitet posła i senatora w polskim prawie konstytucyjnym

pcg.skipToMenu

Immunitet posła i senatora w polskim prawie konstytucyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.author Marosz, Delfina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:05:59Z
dc.date.available 2020-07-26T22:05:59Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211760
dc.language pol pl
dc.title Immunitet posła i senatora w polskim prawie konstytucyjnym pl
dc.title.alternative Immunity of envoy and senator in the Polish constitutional law pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka stanowi próbę omówienia problematyki pojęcia immunitetu parlamentarnego na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego. Na wstępie przybliżono definicję zagadnienia oraz jego umiejscowienie w aktach normatywnych, w tym przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Następnie scharakteryzowano i przybliżono złożoność zagadnienia immunitetu materialnego. Mnogość publikacji dotyczącej tej problematyki wskazuje na wieloaspektowość tego zagadnienia. Dalszą część rozważań poświęcono kwestii immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności parlamentarnej. Omówiono w tym miejscu zakres przedmiotowy pojęcia immunitetu formalnego i pochylono się nad problemem objęcia przez immunitet formalny wszelkich stadiów postępowania karnego, a następnie przedstawiono pokrótce problematykę instytucji nietykalności. Ostatnią z analizowanych materii jest procedura tzw. uchylenia immunitetu formalnego czyli wydania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła lub senatora lub wyrażenia zgody na jego aresztowanie bądź zatrzymanie. pl
dc.abstract.en This Bachelor's thesis is an attempt to discuss the issue of the concept of parliamentary immunity on the grounds of Polish constitutional law. The introduction to the paper provides the definition of the concept and explains its position in the normative acts, primarily in the Polish Constitution of 2 April 1997. Then, the issue of material immunity is thoroughly characterized and its complex nature exemplified. The next part of the thesis focuses on the formal immunity and privilege of parliamentary inviolability. Also, it examines the three following issues: objective scope of formal immunity as well as all stages of criminal proceedings and lastly the notion of inviolability. The final matter analyzed in the paper is the procedure to waive formal immunity to bring envoy/senator to justice and issue the permit to seize or detain the suspect. pl
dc.subject.pl Immunitet parlamentarny, immunitet materialny, immunitet formalny, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, przywilej, ochrona, odpowiedzialność pl
dc.subject.en Parliamentary immunity, material immunity, formal immunity, The Constitution of the Republic of Poland, deputies, senators, privilege, protection, liability pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105392-177482 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)