Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE GRANICAMI ZEWNĘTRZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ. UE WOBEC MIGRACJI

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE GRANICAMI ZEWNĘTRZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ. UE WOBEC MIGRACJI

Show full item record

dc.contributor.advisor Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.author Dutkevych, Oksana pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:05:47Z
dc.date.available 2020-07-26T22:05:47Z
dc.date.submitted 2016-09-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211757
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE GRANICAMI ZEWNĘTRZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ. UE WOBEC MIGRACJI pl
dc.title.alternative Management of external borders of the EU. The EU in regard to migration pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat pracy - Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. UE wobec migracji. W obecnym czasie UE walczy z kryzysem migracyjnym, przyczyną którego są problemy polityczne w państwach pochodzenia migrantów, które zaczęły się w 2011 r. Eurostat przewiduje, że do 2050 r. do Unii Europejskiej przybędzie ok. 40 mln osób. Brak wspólnego stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego zagroził rozpadem strefy Schengen. Trwający kryzys pokazał konieczność współdziałania oraz ujednolicenia polityki uchodźczej i migracyjnej, oraz większej integracji polityki zagranicznej (rozwojowej i sąsiedztwa) i bezpieczeństwa. W pracy zostła opisana geneza rozwoju polityki migracyjnej Unii Europejskiej, stworzenie obszaru bez granic i zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, zaczynając od współpracy w tej dziedzinie z lat 70. i kończąc 2009 r., czyli wraz z wejściem w życie dzisiaj obowiązującego traktatu z Lizbony. Również praca zawiera rozdział, który opisuje działalność agencji Frontex, utworzonej w 2004 r. Opisano genezę utworzenia agencji, jej strukturę oraz działalność. Głównie rozdział jest napisany na podstawie corocznych sprawozdań Frontexu, które są wydawane od 2005 r. Czy podjęte przez Wspólnotę do dzisiejszego dnia działania legislacyjne, organizacyjne i finansowe są wystarczające dla utworzenia bezpiecznego obszaru dla życia i podróżowania zarówno obywateli państw członkowskich, jak i państw trzecich? Powyższa teza zostanie zbadana w rozdziałach pracy dyplomowej na podstawie dokumentów unijnych, aktów prawnych, które zostały wydane w tej dziedzinie i prac innych autorów, którzy zajmowali się badaniem tego obszaru prawa unijnego. Dla przywrócenia normalnego funkcjonowania strefy Schengen państwa członkowskie powinny solidarnie współpracować, stosując obowiązujące przepisy prawa unijnego. Dla funkcjonowania bezpiecznego obszaru bez granic wewnętrznych potrzebne jest również wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych. Agencja Frontex, na której spoczywa coraz większa odpowiedzialność, wymaga radykalnego wzmocnienia. pl
dc.abstract.en Work theme - Management of external borders of the EU. The EU in regard to migration. The EU in regard to migration. Nowadays the EU struggles with the immigration crisis, caused by the political problems inside migrants ' countries of origin, starting with the year 2011. According to the data from Eurostat, by the year 2050 up to 50 million people will arrive to the EU. The crisis revealed for interaction between EU countries as well as the need to harmonize migration policies. The work describes the main stages of development of European migration policies, the establishment of a visa-free space and management of external borders of the EU, ranging from cooperation in the 70s and ending with the 2009 Lisbon treaty which commits members of the EU. The work also contains a section that describes the activities of the European Agency Frontex, which was established in 2004 to help Member States in solving problems with their external borders. Since the 70s EU countries strive to create a safe space for life and travel. In present days, is there enough accepted legislative, organizational and financial action for implementing a safe space for living and traveling equally for citizens of the Member States as well as for the third world countries? The above-mentioned issues will be studied in the diploma work on the basis of documents of the EU, legal acts, which were issued in this area and annual reports from the above mentioned Agency Frontex. To return to the normal functioning of the Schengen area, the Member States should cooperate with each other in applying the provisions of the law of the European Union, to which they are obliged. In order to function safely without internal borders there must be a strengthening of the protection of external borders. The Frontex Agency, which carries a big responsibility on its shoulders, demands radical improvement. pl
dc.subject.pl UE, Strefa Schengen, agencje UE, FRONTEX, granice zewnętrzne, polityka wizowa, polityka azylowa, kryzys migracyjny pl
dc.subject.en EU, Schengen area, cooperation, EU Agency, FRONTEX, external borders, visa policy, migration crisis pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.reviewer Czubik, Agnieszka [SAP14002086] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105389-187568 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy integracja europejska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)