Jagiellonian University Repository

Wolność słowa w USA. Rozwój i interpretacja zagadnienia.

pcg.skipToMenu

Wolność słowa w USA. Rozwój i interpretacja zagadnienia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.author Kubsik, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:05:28Z
dc.date.available 2020-07-26T22:05:28Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211752
dc.language pol pl
dc.title Wolność słowa w USA. Rozwój i interpretacja zagadnienia. pl
dc.title.alternative Freedom of speech in the United States. Evolution and interpretation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Swoboda wypowiedzi w społeczno-politycznym porządku Stanów Zjednoczonych zajmuje niezwykle wysoką pozycję. Klauzula wolności słowa zawarta w Pierwszej Poprawce do Konstytucji USA jest przepisem darzonym przez Amerykanów prawdopodobnie największą rewerencją spośród wszystkich postanowień konstytucyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono proces rozwoju amerykańskiej wolności słowa zaczynając od okresu kolonialnego i kończąc na czasach współczesnych. Uwzględniając sytuację wewnętrzną państwa oraz pozycję USA na arenie międzynarodowej zaprezentowano sposób rozumienia i interpretacji praw zawartych w Pierwszej Poprawce w poszczególnych okresach historycznych. Wydarzeniem, które w szczególny sposób zagraża prawom i wolnościom obywatelskim jest wojna. Udział sił amerykańskich w konfliktach zbrojnych powodował zmianę podejścia do fundamentalnych praw przysługujących jednostce i skutkował wprowadzaniem praw ograniczających m.in. wolność słowa przez władzę ustawodawczą. Wojenne doświadczenia Amerykanów zwłaszcza z XX w. wskazały na istnienia konfliktu występującego między dwoma istotnymi wartościami : bezpieczeństwem narodowym oraz swobodami obywatelskimi. Choć obywatele USA mogą cieszyć się szerszym zakresem swobód niż przedstawiciele innych narodów, to również w USA wolność zagwarantowana w 1791 r. nie jest absolutna. Istnieje szereg czynników umożliwiających zawieszenie bądź ograniczenie tego prawa. Obecnie głównym tłumaczem i interpretatorem amerykańskiej ustawy zasadniczej jest Sąd Najwyższy, który na przestrzeni lat podjął wiele decyzji istotnie wpływających na zakres wolności Amerykanów. Przez ponad 200 lat istnienia państwa amerykańskiego brzmienie Pierwszej Poprawki pozostało niezmienione, co czyni z USA kraj bardzo trafnie prezentujący ewolucję zagadnienia. Wielu modyfikacjom uległ natomiast sposób rozumienia prawa, wokół którego wciąż powstaje wiele sporów interpretacyjnych. W XXI w. zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa kraju, jak i dla swobód obywatelskich jest działalność terrorystyczna. Walka z globalnym terroryzmem stała się głównym celem polityki USA i w znaczący sposób wpłynęła na debatę publiczną dotyczącą stanu amerykańskiej wolności i demokracji. Amerykańska wolność słowa jest fenomenem, który od dłuższego czasu budzi zainteresowanie całego świata. W niniejszej pracy dokonano charakterystyki szeroko pojętej swobody wypowiedzi funkcjonującej w USA. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w wywodzie są granice funkcjonowania amerykańskiej freedom of speech, różnorodne formy ekspresji, okoliczności pozwalające na wprowadzanie ograniczeń oraz metody sprawowania tej kontroli. pl
dc.abstract.en In the socio-political order of the United States freedom of speech occupies a very high position. The freedom of expression clause comprehended in the First Amendment to the US Constitution is the provision which Americans bestow probably the greatest reverence of all constitutional rules. This paper presents the development of American freedom of speech which started in the colonial era and ended in modern times. The way of understanding and interpretation of this law is presented with taking the internal situation in the country and the US position in the international arena into account. The event, which pose a great threat to the rights and freedom is a war. The participation of US forces in armed conflicts caused a change of approach to the fundamental rights of the individual and resulted in the introduction of laws restricting freedom of speech. The war experiences of Americans, especially from the XX century, indicated the existence of a conflict between two important values : national security and civil liberties. Although US citizens can enjoy a wider range of freedom than representatives of other nations, the freedom guaranteed by The First Amendment is not an absolute. There are many factors which allow the suspension or limitation of individual rights. Currently, the main translator and interpreter of the Constitution is the US Supreme Court which over the years has taken a number of decisions significantly affecting the scope of the freedom of Americans. For more than 200 years the content of The First Amendment remains unchanged. However, there were many disputes of interpretation, which are still an important part of the public debate. For this reason United States is a country which very accurately presents the evolution of the issue. Nowadays, the greatest threat to both the national security and civil liberties is the terrorist activities. The War on Terrorism has become a major goal of US policy and influenced the public debate relating to American democracy and freedom. American freedom of speech is a phenomenon that raise universal interest. The author characterizes the broad concept of freedom of expression in the United States. The most important issues raised in the disquisition are the limits of the functioning of the American freedom of speech, various forms of expression and methods of limiting this fundamental privilege. pl
dc.subject.pl Wolność słowa - Stany ZjednoczoneWolność słowa - rozwój i interpretacjaPierwsza PoprawkaOrzecznictwo Sądu Najwyższego USA pl
dc.subject.en Freedom of speech - United StatesFreedom of speech - evolution and interpretationThe First AmendmentJudicial decison - The Supreme Court od the United States pl
dc.contributor.reviewer Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.reviewer Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105384-145121 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)