Jagiellonian University Repository

Regulacja poziomu wybranych transkryptów przez MCPIP1

pcg.skipToMenu

Regulacja poziomu wybranych transkryptów przez MCPIP1

Show full item record

dc.contributor.advisor Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.contributor.author Madej, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:04:42Z
dc.date.available 2020-07-26T22:04:42Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211740
dc.language pol pl
dc.title Regulacja poziomu wybranych transkryptów przez MCPIP1 pl
dc.title.alternative Regulation of selected transcripts' levels by MCPIP1 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nowotwór nerki stanowi zaledwie 4% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe, z czego najczęstszym podtypem histopatologicznym jest rak jasnokomórkowy nerki. Jest to nowotwór o wysokim współczynniku śmiertelności. Ze względu na fakt, że tradycyjne metody leczenia często są nieskuteczne, istnieją próby rozwoju nowych i bardziej obiecujących terapii. Najnowsze dane wskazują na obniżony poziom białka MCPIP1 w przypadku ccRCC. MCPIP1 jest białkiem wykazującym aktywność RNazową, która wynika z obecności domeny PIN. Uważa się, że główną funkcją MCPIP1 jest negatywna kontrola stanu zapalnego, choć obserwuje się także jego udział w procesie angiogenezy czy różnicowania się komórek. Celem niniejszej pracy było poznanie czy nadekspresja MCPIP1 prowadzi do obniżenia poziomu mRNA kodujących białka uczestniczące w transdukcji sygnału tj. NGEF1, RIPK4, NDRG2, SGK2, GPRC5B oraz TSC22D3. Nadekspresja została wykonana poprzez wprowadzenie cDNA kodujące aktywne białko MCPIP1 oraz formę zmutowaną z mutacją punktową inaktywującą domenę PIN (D141N) do komórek Caki-1. Ekspresja regulowana była poprzez system TetON. Ocenę poziomu badanych transkryptów wykonano przy pomocy qRT-PCR. Następnie zanalizowano in silico region 3’UTR analizowanych mRNA w celu przewidzenia obecności potencjalnej struktury pętli rozpoznawanej przez MCPIP1. Uzyskane wyniki sugerują udział MCPIP1 w obniżeniu poziomu badanych transkryptów. W przypadku SGK2 oraz RIPK4 wydaje się, że MCPIP1 może bezpośrednio wpływać na poziom ich transkryptów w komórce. Z kolei w przypadku NGEF1, GPRC5B, NDRG2 oraz TSC22D3 prawdopodobnie MCPIP1 reguluje poziom mRNA kodujące białka odpowiedzialne za regulację poziomu analizowanych transkryptów, co wynika ze znacznego wzrostu ich poziomu w komórkach z nadekspresją MCPIP1 z inaktywowaną domeną PIN. W przypadku mRNA dla NDRG2 oraz TSC22D3 otrzymane wyniki nie były istotne statystycznie.Uzyskane wyniki pokazują, że MCPIP1 obniża poziom wybranych transkryptów w sposób bezpośredni poprzez mechanizm zależny od domeny PIN lub pośrednio poprzez modulację transkryptów kodujących białka regulatorowe, takie jak czynniki transkrypcyjne. pl
dc.abstract.en Renal cell carcinoma accounts for merely 4% of all malignant cancers, which the most common histological subtype is clear cell renal cell carcinoma. This type of cancer features high mortality rate. Due to the fact that traditional therapy is often ineffective, there are trials of development of new, more promising therapies. Recent data show the reduction of MCPIP1 protein level in ccRCC. MCPIP1 is a protein with RNase activity, which results from presence of a PIN domain. It is believed that the main function of MCPIP1 is a negative control of inflammation, but on the other hand, MCPIP1 is also involved in angiogenesis and cell differentiation. The aim of this study was to investigate whether overexpression of MCPIP1 leads to reduction of mRNA level encoding proteins involved in signal transduction i.e. NGEF1, RIPK4, NDRG2, SGK2, GPRC5B and TSC22D3. Overexpression has been achieved by introducing cDNA encoding active MCPIP1 protein and its mutant form with a point mutation inactivating PIN domain (D141N) into Caki-1 cells. Expression was regulated by TetOn system. Assessment of examined transcripts level was measured using qRT-PCR. Moreover, in silico analysis was performed to predict the presence of loop structure in 3'UTRs for analyzed mRNA which can be a target for MCPIP1. The results suggest that MCPIP1 contributes to reduction of degree of examined transcripts. It appears, that MCPIP1 can directly affect level of SGK2 and RIPK4 transcripts within the cell. However, in case of NGEF, GPRCB, NDRG2 and TSC22D3, it seems, that MCPIP1 regulates the level of mRNA coding for proteins responsible for regulation of analyzed transcripts, what is manifested by a significant increase of their level in cells overexpressing MCPIP1 with inactive PIN domain. In case of NDRG2 and TSC22D3 mRNAs, obtained results were statistically insignificant.Obtained results show that MCPIP1 downregulates selected transcripts directly, by PIN-domain dependent mechanism or indirectly, by modulation of transcripts coding for regulatory proteins, such as transcription factors. pl
dc.subject.pl MCPIP1, jasnokomórkowy rak nerki, szlak sygnalny pl
dc.subject.en MCPIP1, clear cell renal cell carcinoma, signaling pathway pl
dc.contributor.reviewer Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.contributor.reviewer Rokita, Hanna [SAP11009796] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105372-200264 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia molekularna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)