Jagiellonian University Repository

Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej i hipotensynej nowych pochodnych hydantoiny

pcg.skipToMenu

Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej i hipotensynej nowych pochodnych hydantoiny

Show full item record

dc.contributor.advisor Bednarski, Marek [SAP20002478] pl
dc.contributor.author Kornakiewicz, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:04:15Z
dc.date.available 2020-07-26T22:04:15Z
dc.date.submitted 2016-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211733
dc.language pol pl
dc.title Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej i hipotensynej nowych pochodnych hydantoiny pl
dc.title.alternative Evaluation of antiarrhythmic and hypotensive activity of the new hydantoin derivatives pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była ocena właściwości elektrofizjologicznych, przeciwarytmicznych i hipotensyjnych czterech nowych pochodnych hydantoiny (ACzA1, ACzA2, ACzA3 i ACzA4) zsyntetyzowanych w Katedrze Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Przeprowadzono szereg badań w celu określenia działania badanych związków na układ sercowo naczyniowy. Określono ocenę powinowactwa badanych związków do receptorów α1-adrenergicznych przy wykorzystaniu metody radioreceptorowej. Ponadto, zbadano ich wpływ na ciśnienie tętnicze krwi u normotensyjnych szczurów oraz na prawidłowy elektrokardiogram. Dokonano także oceny ich profilaktycznej aktywności antyarytmicznej w dwóch modelach arytmii: barowej i akonitynowej. W przeprowadzonych badaniach wszystkie cztery nowe pochodne hydantoiny wykazały wysokie powinowactwo do receptorów α1-adrenergicznych. Wśród nich najsilniejszym okazał się związek ACzA1, najsłabszym ACzA4.Jedynie związek ACzA1 wpływał na prawidłowy zapis elektrokardiograficzny szczura obniżając w sposób istotny statystycznie częstotliwość pracy jego serca. W modelu arytmii barowej wykazano, że tylko trzy z badanych związków tj. ACzA2, ACzA4 i fenytoina wykazały profilaktyczną aktywność przeciwarytmiczną. Związek ACzA1 i ACzA3 nie wykazały działania antyarytmicznego w tym modelu arytmii. W modelu arytmii akonitynowej żaden spośród badanych związków nie wykazywał działania ochronnego. Związki ACzA1, ACzA3 i ACzA4 istotnie statystycznie wpływały na ciśnienie tętnicze krwi, ale tylko jeden z nich (ACzA1) obniżał to ciśnienie długotrwale. Działanie hipotensyjne dwóch pozostałych było ograniczone do pierwszych minut po podaniu związków. ACzA2 i fenytoina nie miały wpływu na obniżenie ciśnienia krwi u badanych zwierząt. W celu precyzyjnego wyjaśnienia mechanizmów działania antyarytmicznego badanych związków należy przeprowadzić dalsze badania farmakologiczne, zwłaszcza elektrofizjologiczne. pl
dc.abstract.en The aim of this research was an evaluation of electrophysiological, antiarrhythmic and hypotensive properties of four new derivatives of hydantoin (ACzA1, ACzA2, ACzA3 and ACzA4) synthesized at the Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy UJ CM. A number of studies were made to determine the activity of tested compounds to the cardiovascular system. The affinity of tested compounds for the α1-adrenergic receptors was defined by using radioligand binding method. Their effect on blood pressure among normotensive rats and for normal electrocardiogram was also examined. The evaluation of their protective activity was assessed in two models of arrhythmia: barium chloride induced arrhythmia and aconitine induced arrhythmia. In this study, all of four new hydantoin derivatives showed a high affinity for α1-adrenergic receptors. Among them, the strongest compound was ACzA1 and the weakest was ACzA4. Only the compound ACzA1 had influence to normal electrocardiogram of rat lowering the frequency of his heartbeat in statistically significant way. In the model of barium chloride arrhythmia only three compounds: ACzA2, ACzA4 and phenytoin showed a prophylactic antiarrhythmic activity. Compounds ACzA1 and ACzA3 did not show an antiarrhythmic effect in this model of arrhythmia. In the model of aconitine arrhythmia none of tested compounds did not show a protective effect. Compounds ACzA1, ACzA3 and ACzA4 affected statistically significant on blood pressure but only one of them (ACzA1) reduced it permanently. The hypotensive effect of the other two compounds was limited to the first minutes after the treatment. ACzA2 and phenytoin did not reduce blood pressure. In order to precisely explain the mechanism of antiarrhythmic action of tested compounds, further pharmacological researches must be conducted. pl
dc.subject.pl arytmia, hydantoina, antyarytmiczny, hipotensyjny pl
dc.subject.en arrhythmia, hydantoin, antiarrhythmic, hypotensive pl
dc.contributor.reviewer Bednarski, Marek [SAP20002478] pl
dc.contributor.reviewer Zygmunt, Małgorzata [SAP20002109] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105365-129063 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)