Jagiellonian University Repository

Quality control of straw tube detectors for the PANDA experiment

pcg.skipToMenu

Quality control of straw tube detectors for the PANDA experiment

Show full item record

dc.contributor.advisor Smyrski, Jerzy [SAP11011139] pl
dc.contributor.author Ziemek, Klaudiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:02:20Z
dc.date.available 2020-07-26T22:02:20Z
dc.date.submitted 2016-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211703
dc.language eng pl
dc.title Quality control of straw tube detectors for the PANDA experiment pl
dc.title.alternative Kontrola jakości detektorów słomkowych do eksperymentu PANDA pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach tej pracy zaproponowano metodę kontroli jakości pracy detektora słomkowego. Polega ona na pomiarze liczby zliczeń detektora w funkcji wysokiego napięcia przyłożonego do jego elektrod (tzw. krzywa plateau) podczas naświetlania wiązką promieni X o określonej energii. Pomiary wykonano przy użyciu testowej wersji detektora słomkowego dedykowanego do eksperymentu PANDA z użyciem źródła $^{55}$Fe generującego wiązkę promieni X o energii $5,9$ keV. Otrzymywane zależności opisywano za pomocą krzywej plateau, a następnie badano wrażliwość parametrów tej krzywej na zmiany parametrów pracy detektora (takich jak parametry elektroniki: baseline i threshold, oraz parametry mieszanki gazowej: skład, ciśnienie i przepływ). Dodatkowo wykonano pomiary wzmocnienia gazowego, oszacowano szum elektroniki oraz zbadano zmiany kształtu sygnału detektora w zależności od naświetlanego miejsca słomki.Otrzymane wyniki pokazały że metoda nadaje się do przeglądowej kontroli ustawień parametrów pracy detektora. Za jej pomocą można rozpoznać nieregularności pracy poszczególnych słomek wynikające z błędnego ustawienia linii bazowych, szumów kanałów front-endu, niejednorodności przepływu gazu, centrowania drutu anodowego lub jego izolacji.Szumy elektroniki oszacowano dwoma niezależnymi metodami otrzymując wyniki na poziomie kilku mV. Nie zaobserwowano zmian kształtu sygnału wyjściowego detektora dla różnych pozycji naświetlania. pl
dc.abstract.en In this thesis, a method of quality control of straw tube detectors is proposed. This method is based on measurement of straw tube counts as a function of anode voltage (so-called plateau curve) for the straws irradiated with X-rays at certain energy. Test measurements were performed using prototype straw tube detector, designed for the PANDA experiment, irradiated with $5.9$ keV X-rays from by $^{55}$Fe source.Each of the detector's working parameters (e.g. baseline and threshold settings in the read out electronics, gas mixture, gas pressure and flow) were studied in terms of their influence on the plateau curve parameters. Additionally, measurement of the gas gain, electronic noise and output signal shape changes with irradiation position was performed. Obtained results show that the proposed method is very sensitive to changes of detector's working parameters. This method allows detection of the irregularities of straws response resulting from baseline settings, front-end channel noise, gas flow quality, non-central anode wire position or wire isolation.Electronic noise estimation, performed using two independent methods, gives results of few mV of output signal.The output signal shape does not change with irradiation position along the straw. pl
dc.subject.pl FAIR, PANDA, detektor słomkowy, krzywa plateau, pl
dc.subject.en FAIR, PANDA, straw tube detector, plateau curve, pl
dc.contributor.reviewer Salabura, Piotr [SAP11011883] pl
dc.contributor.reviewer Smyrski, Jerzy [SAP11011139] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105333-126386 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka doświadczalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)