Jagiellonian University Repository

Przesłanki wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego i ich weryfikacja w postępowaniu wznowionym

pcg.skipToMenu

Przesłanki wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego i ich weryfikacja w postępowaniu wznowionym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.author Nowak, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:00:37Z
dc.date.available 2020-07-26T22:00:37Z
dc.date.submitted 2016-06-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211677
dc.language pol pl
dc.title Przesłanki wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego i ich weryfikacja w postępowaniu wznowionym pl
dc.title.alternative The prerequisites of the reopening of the administrative proceedings and their verification in the resumed proceedings pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest wyjaśnienie przesłanek wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego oraz omówienie ich weryfikacji w pierwszej części wznowionego postępowania - postępowania co do przesłanek wznowienia. Wznowienie postępowania administracyjnego jest instytucją procesową uregulowaną w rozdziale 12 Kodeksu postępowania administracyjnego. Istotą tej instytucji jest prawna możliwość wznowienia postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej w przypadku, gdy po uzyskaniu przymiotu ostateczności przez decyzję ujawni się wadliwość takiego postępowania.Pierwszy rozdział pracy został poświęcony ogólnej charakterystyce wznowienia postępowania administracyjnego jako nadzwyczajnego trybu weryfikacji decyzji administracyjnych. W drugim rozdziale zostały przedstawione przesłanki wznowienia ogólnego postępowania, które dotyczą okoliczności sprzed wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. Następny rozdział obejmuje przesłanki wznowienia dotyczące okoliczności po wydaniu ostatecznej decyzji. Czwarty, ostatni rozdział traktuje o weryfikacji przesłanek wznowienia podczas pierwszej części wznowionego postępowania. Rozważania zostały uzupełnione orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. pl
dc.abstract.en The subject of the master's thesis is the explanation the prerequisites of the reopening of the administrative proceedings and their verification in the first part of the resumed proceedings - proceedings on the reasons for the revision. The resumption of administrative proceedings is an institution regulated in Chapter 12 of the Code of Administrative Procedure. The first chapter of thesis was dedicated to the general characteristic of the resumption of administrative proceedings as an extraordinary mode of verification of administrative decisions. In the second chapter I present the prerequisites of the reopening of the administrative proceedings, which relate to the circumstances before a final administrative decision. The next chapter covers the prerequisites concerning circumstances after a final decision. The last chapter deals with the verification of the prerequisites during the first part of the resumed proceedings. Considerations were supplemented by judicial decisions of the administrative courts and the Supreme Court. pl
dc.subject.pl postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania, przesłanki, weryfikacja, decyzja pl
dc.subject.en administrative proceedings, resumption of proceedings, prerequisites, verification, decision pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105304-148582 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)