Jagiellonian University Repository

Reguły konkurencji w sektorze sportowym

pcg.skipToMenu

Reguły konkurencji w sektorze sportowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.author Szmyd, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:59:31Z
dc.date.available 2020-07-26T21:59:31Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211660
dc.language pol pl
dc.title Reguły konkurencji w sektorze sportowym pl
dc.title.alternative Rules on competition in the sport sector pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza kwestii związanych ze stosowaniem reguł konkurencji w sektorze sportowym. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia istotę i cele konkurencji w oparciu o regulacje krajowe i unijne. Kolejna część zawiera analizę specyficznych cech sektora sportowego w powiązaniu z odpowiednimi przepisami z dziedziny konkurencji. W ostatniej części zostały omówione główne praktyki międzynarodowych federacji sportowych, których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na rynku sportowym. Jak pokazują przykłady każdą sprawę należy rozpatrzyć z osobna, uwzględniając cele i rezultaty poszczególnego działania. Wszelkie odstępstwa od przewidzianych prawem zakazów usprawiedliwiane są z uwagi na szczególny charakter sportu. pl
dc.abstract.en The purpose of the thesis is the analysis of issue related to the application of common rules on competition in the sport sector. The work consists of three main chapters. The first chapter presents the essence and goals of competition based on national and European Union regulations. The next part includes analysis of specific features the sport sector in connection with appropriate legal rules in the field of competition. Finally are discussed the main practices of international sports federations, which have as object or effect the prevention, restriction or distortion of competition on the sport market. Examples of sports practices show that each case should be examined individually, taking account of the objectives and results of a particular action. Any possible derogations of the law are justified in view of the specific nature of sport. pl
dc.subject.pl konkurencja, prawo konkurencji, międzynarodowe federacje sportowe, praktyki ograniczające konkurencję, szczególny charakter sportu pl
dc.subject.en competition, competition law, international sports federations, restrictive practices of competition, specific nature of sport pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105287-178208 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)