Jagiellonian University Repository

Podmioty powiązane w kontekście przepisów o cenach transferowych

pcg.skipToMenu

Podmioty powiązane w kontekście przepisów o cenach transferowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.contributor.author Kleszcz, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:57:59Z
dc.date.available 2020-07-26T21:57:59Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211636
dc.language pol pl
dc.title Podmioty powiązane w kontekście przepisów o cenach transferowych pl
dc.title.alternative Related parties in the context of provisions on transfer pricing pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest kompleksowe przedstawienie rodzajów powiązań występujących pomiędzy podmiotami zarówno w kontekście przepisów o cenach transferowych jak i wskazanie definicji podmiotów powiązanych na gruncie innych ustaw podatkowych. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne wprowadzenie do tematyki cen transferowych. W rozdziale tym jest przedstawiona definicja cen transferowych oraz uregulowania cen transferowych zarówno w prawie polskim jak i europejskim. W rozdziale drugim w sposób syntetyczny i zwięzły opisane zostały metody ustalania i szacowania cen transferowych oraz poruszona została tematyka dokumentacji cen transferowych i rajów podatkowych oraz spółek off shore. W kolejnych rozdziałach opisane zostały rodzaje powiązań występujące między podmiotami. W rozdziale trzecim przedstawione zostały zagadnienia powiązań kapitałowych, powiązań osobowych i rodzinnych. Natomiast w rozdziale czwartym zostały zaprezentowane relacje zrównane w zakresie skutków z istnieniem powiązań pomiędzy podmiotami, jak również definicje podmiotów powiązanych sporządzone na potrzeby prawa celnego, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu spółek handlowych. pl
dc.abstract.en The theme of the thesis is a comprehensive presentation of types of relations between entities both in the context of the provisions on transfer pricing and as an indication of the definition of related parties on the basis of other tax laws. The first chapter provides a theoretical introduction to the subject of transfer pricing. This chapter presents the definition of transfer pricing and the settlement of transfer pricing both in Polish law and European law. The second chapter describes methods for determining and estimating transfer pricing, transfer pricing documentation, tax havens and off-shore companies. The following chapters describe the kinds of relationships that exist between entities. The third chapter presents the issues of capital connection, personal relationships and family connection. However, fourth chapter presents the relations equated to the effects of the existence of relations between entities, as well as the definition of related parties prepared for the purposes of customs law, the Accounting Act and the Act on tax on goods and services and the Commercial Companies Code. pl
dc.subject.pl ceny transferowe, powiązania, podmioty powiązane pl
dc.subject.en transfer pricing, relations, related parties pl
dc.contributor.reviewer Pustuł, Jowita [SAP11019064] pl
dc.contributor.reviewer Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105261-80404 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)