Jagiellonian University Repository

Współczesne działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

pcg.skipToMenu

Współczesne działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

Show full item record

dc.contributor.advisor Turlejska, Barbara [SAP11007291] pl
dc.contributor.author Gąsiorska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:53:41Z
dc.date.available 2020-07-26T21:53:41Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211569
dc.language pol pl
dc.title Współczesne działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pl
dc.title.alternative Contemporary activities to promote reading among children and youth pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest określenie roli jaką spełniają nowe media w promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Autor analizuje poziom czytelnictwa, preferencje czytelnicze, a także sposoby wspomagania i rozwijania czytelniczych praktyk dzieci i młodzieży. Opisana jest także kwestia wykorzystania wpływu Internetu i nowych mediów na rozwój czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Pierwszy rozdział ukazuje podstawowe pojęcia dotyczące obszaru czytelnictwa, charakteryzuje okres wczesnego dorastania oraz określa preferowane formy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Drugi rozdział odnosi się do wyników badań o stanie czytelnictwa w Polsce. Autor dokonuje analizy statystyk oraz charakterystyki głównych tendencji czytelniczych panujących w polskim społeczeństwie. W trzecim rozdziale opisane są wybrane metody promocji czytelnictwa. Autor dokonał podziału na te, które wykorzystują media elektroniczne oraz tradycyjne metody promocji, bez użycia nowoczesnych technologii. Ostatnia część pracy przedstawia działania podejmowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, jako przykłady dobrych praktyk w popularyzacji czytelnictwa. pl
dc.abstract.en The aim of this bachelor’s thesis is to define the role of new media in promotion of reading among children and youth. The author analyses the level of reading, reader’s preferences and also ways to support and develop the reading practices of children and adolescents. There is also described influence of the Internet and new media on the progress of reading books among the students of primary school and junior high school.The first chapter describes the basic concepts of reading, characterizes the period of early adolescence and also specifies preferred forms of spending free time by young people. The second chapter refers to the results of researches about the condition of reading books in Poland. An author presents and describes the analysis of statistics and characterizes the main trends of reading dominating in Polish society. The third chapter describes the chosen methods of the promotion of reading. An author has divided them into those, which are using electronic media and those, which are using traditional methods of promotion, without modern technologies. The last part of this thesis describes the action taken by the Wojewódzka Biblioteka Publiczna and Małopolski Ogród Sztuki in Kraków, as examples of good practise in popularization of reading. pl
dc.subject.pl PROMOCJA, CZYTELNICTWO, NOWE MEDIA pl
dc.subject.en PROMOTION, READING, NEW MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Turlejska, Barbara [SAP11007291] pl
dc.contributor.reviewer Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105191-175655 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)