Jagiellonian University Repository

Psychologiczne aspekty wystąpienia kryzysu ćwierci wieku. Badania studentów ostatniego roku studiów.

pcg.skipToMenu

Psychologiczne aspekty wystąpienia kryzysu ćwierci wieku. Badania studentów ostatniego roku studiów.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Stanek, Iga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:52:01Z
dc.date.available 2020-07-26T21:52:01Z
dc.date.submitted 2016-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211543
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne aspekty wystąpienia kryzysu ćwierci wieku. Badania studentów ostatniego roku studiów. pl
dc.title.alternative Psychological aspects of Quarterlife Crisis. Research of the final year students. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca porusza zagadnienia z pogranicza psychologii zdrowia i psychologii rozwojowej, szczególnie tematyki kryzysów rozwojowych. Przedmiotem pracy są psychologiczne aspekty wystąpienia kryzysu ćwierci wieku u studentów ostatnich lat studiów magisterskich. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieją różnice w intensywności przeżywania kryzysu ćwierci wieku wśród studentów, w zależności od ich: płci, stanu cywilnego, sytuacji zawodowej oraz charakteru wybranego przez nich kierunku studiów.Grupę badaną stanowili studenci kilku krakowskich uczelni wyższych (n= 64). Badanych podzielono na dwie grupy ze względu na: płeć - mężczyzn (n= 32) i kobiet (n=32); kierunek studiów - humanistyczny (n= 32) i ścisły (n= 32); stan cywilny - osoby bez partnera (n= 31) i w związku (n= 33); sytuację zawodową - bezrobotnych (n= 28) i pracujących (n= 36). Badania przeprowadzono za pomocą czterech kwestionariuszy: Kwestionariusza Postaw Życiowych R. Klamuta (KPŻ), Skali Samooceny Rosenberga (SES), Szpitalnej Skali Depresji i Lęku (HADS), Skali Samooceny W. H. Fittsa (Sc) oraz zostały uzupełnione autorskim wywiadem dotyczącym objawów wystąpienia kryzysu ćwierci wieku.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań częściowo potwierdzono postawione hipotezy badawcze. Udało się wykazać istotne różnice między grupą kobiet a grupą mężczyzn na skalach: HADS (p= 0,002), wywiadzie dotyczącym objawów kryzysu ćwierci wieku (p= 0,028), skali Celu (p= 0,024), Kontroli Życia (p= 0,008), Osobowego Sensu (p= 0,036) oraz Równowagi Postaw Życiowych (p= 0,038). Stwierdzono również istotną różnicę między osobami nieposiadającymi zatrudnienia oraz pracującymi (p= 0,042) na skali Spójności Wewnętrznej. Przeprowadzone badania wykazały także występowanie istotnych różnic między grupami studentów z kierunków humanistycznych oraz ścisłych w dwóch skalach: Pustki Egzystencjalnej (p= 0,049) oraz Równowagi Postaw Życiowych (p= 0,029). Warto zauważyć, że kierunek zmian był niezgodny z oczekiwaniami. pl
dc.abstract.en This paper discusses the issues in the area of clinical psychology and ​​developmental psychology, especially focusing on developmental crises. The subject of this study is the psychological aspects of the quarterlife crisis accuring in group of the final year students. The aim of the study was to answer the question whether there are differences in the intensity of the crisis experienced by students, depending on their: gender, marital status, professional situation and the nature of their chosen field of study.The study group consists of students currently learning at several universities in Cracow (n = 64). The surveyed group was divided according to gender - males (n = 32) and women (n = 32); field of study - humanistic (n = 32) or science (n = 32); marital status - people without a partner (n = 31) and in a relationshop (n = 33); professional situation - unemployed (n = 28) and working (n = 36).The study was conducted using four questionnaires: polish adaptation of Life Attitudes Profile – Revised (LAP-R) by R. Klamut, Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Self - Concept Scale by W. H. Fitts which were supplemented by the author’s interview regarding symptoms of the quarterlife crisis.Based on the results of the study, the research hypotheses were partially confirmed.Study shows significant differences between the group of women and a group of men on the scales: HADS (p = 0.002), an interview regarding symptoms of the quarterlife crisis (p = 0.028), the scale of Object (p = 0.024), Control of Life (p = 0.008), Personal Sense (p = 0.036) and Balance of Life’s Attitudes (p = 0.038). It also shows a significant difference between unemployed and working people (p = 0.042) on the scale of Internal Cohesion. The study also showed the presence of significant differences between the groups of students of the humanities and science in two scales: Existential Vacuum (p = 0.049) and the Balance of Life’s Attitudes (p = 0.029).It should be noted that the direction of changes was inconsistent with expectations. pl
dc.subject.pl kryzys ćwierci wieku, studenci, psychologia zdrowia, psychologia rozwoju człowieka pl
dc.subject.en Quarterlife Crisis, students, Clinical Psychology, Developmental Psychology pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105162-142490 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)