Jagiellonian University Repository

Badania nad akumulacją wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L.

pcg.skipToMenu

Badania nad akumulacją wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L.

Show full item record

dc.contributor.advisor Skrzypczak-Pietraszek, Ewa [SAP20001454] pl
dc.contributor.author Reiss, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:51:26Z
dc.date.available 2020-07-26T21:51:26Z
dc.date.submitted 2016-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211534
dc.language pol pl
dc.title Badania nad akumulacją wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L. pl
dc.title.alternative The researches of accumulation of selected secondary metabolites in Melittis melissophyllum L. in vitro cultures. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku prekursora(L-fenyloalaniny) i/lub elicytorów (jasmonianu metylu i etefonu) oraz czasu trwaniahodowli na akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w wytrząsanych kulturachin vitro Melittis melissophyllum L. Hodowlę prowadzono na podłożu Murashige’ai Skoog z dodatkiem regulatorów wzrostu: BAP (1 mg/l), NAA (0,5 mg/l),GA3 (0,25 mg/l). Po upływie 14 dni dodano po 100 ml świeżej pożywki do kolb.Po 7 dniach do wariantów B, E, F, H dodano roztwór prekursora (2,4 g/l); do wariantówC-H – roztwór jasmonianu metylu (50 μM) lub etefonu (50 μM) lub obu elicytorów.Materiał zebrano po upływie 2 i 8 dni. Kontrolę stanowił wariant A pożywki.Przeprowadzono analizę jakościową i ilościową metodą HPLC badanychzwiązków w wyciągach metanolowych z biomasy przed i po hydrolizie kwaśnej.W próbkach przed hydrolizą stwierdzono obecność 8 kwasów fenolowych: kwasuprotokatechowego, syryngowego, kawowego, o-kumarowego, m-kumarowego,chlorogenowego, neochlorogenowego, rozmarynowego oraz kwasu cynamonowegooraz 5 flawonoidów: kwercetyny, apigeniny, cynarozydu, rutozydu i kwercytryny.W wyciągach po hydrolizie stwierdzono dodatkowo obecność kwasup-hydroksybenzoesowego, wanilinowego, p-kumarowego, ferulowego, kemferolui luteoliny, natomiast nie wykazano obecności kwasu chlorogenowego,rozmarynowego, cynarozydu i rutozydu.Wyniki przeprowadzonego doświadczenia wskazują, że zastosowanie prekursorai/lub elicytorów zdecydowanie zwiększa akumulację kwasów fenolowychi flawonoidów w kulturach Melittis melissophyllum L. w porównaniu z kontrolą.Największy, 2-krotny wzrost zawartości wolnych kwasów fenolowych i flawonoidównastąpił po dodaniu obu elicytorów, bez prekursora (wariant G). Kultury in vitroMelittis melissophyllum L. zawierające maksymalnie 1,9% kwasów fenolowych i około1,2% flawonoidów mogą służyć jako potencjalne biotechnologiczne źródłopozyskiwania tych związków. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to investigate influence of addition of precursor(L-phenylalanine), and/or elicitors (methyl jasmonate, ethephon) and duration of cultureon phenolic acids and flavonoids accumulation in agitated cultures of Melittismelissophyllum L. The cultures were carried out on the MS medium with additionBAP (1 mg/l), NAA (0,5 mg/l), GA3 (0,25 mg/l). After 14 days new portion of mediumwere added to flasks. After 7 days precursor (2,4 g/l) were added to variants B, E, F, H;variants C-H were supplemented with solution of methyl jasmonate (50 μM)or ethephon (50 μM) or both. The variant A was reference. Biomass was collected after2 and 8 days.Qualitative and quantitative HPLC method analysis of investigated compoundsin exctracts from biomass were conducted before and after acidic hydrolysis.Eight phenolic acids: protocatechuic, syringic, caffeic, o-coumaric, m-coumaric,chlorogenic, neochlorogenic, rosmarinic and cinnamic acid and five flavonoids:quercetin, apigenin, cinaroside, rutoside, quercitrin were observed before hydrolysis.After hydrolysis additionally p-hydroxybenzoic, vanillic, p-coumaric, ferulic acid,kaempherol, luteolin were present, but chlorogenic, rosmarinic acid, cinarosideand rutoside were not found.The results of this experiment showed that use of precursor and/or elicitorssignificantly increased accumulation of phenolic acids and flavonoids in culturesof Melittis melissophyllum L. compared with reference. The greatest, 2-fold increase offree phenolic acids and flavonoids were after addition of both elicitors, withoutprecursor (variant G). Cultures of Melittis melissophyllum L. containing up to 1,9% ofphenolic acids and 1,2% of flavonoids can be potential biotechnological source of thesecompounds. pl
dc.subject.pl L-fenyloalanina, jasmonian metylu, etefon, kwasy fenolowe, flawonoidy, analiza HPLC-DAD pl
dc.subject.en L-phenylalanine, methyl jasmonate, ethephon, phenolic acids, flavonoids, HPLC-DAD analysis pl
dc.contributor.reviewer Skrzypczak-Pietraszek, Ewa [SAP20001454] pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Irma [SAP20000703] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105147-125937 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)