Jagiellonian University Repository

Psychopatyzacja społeczeństwa. Czyli o ekspansji cech psychopatycznych we współczesnym świecie

pcg.skipToMenu

Psychopatyzacja społeczeństwa. Czyli o ekspansji cech psychopatycznych we współczesnym świecie

Show full item record

dc.contributor.advisor Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.contributor.author Gawełek, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:49:05Z
dc.date.available 2020-07-26T21:49:05Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211497
dc.language pol pl
dc.title Psychopatyzacja społeczeństwa. Czyli o ekspansji cech psychopatycznych we współczesnym świecie pl
dc.title.alternative Psychopathic society. The expansion of psychopathic traits in the modern world pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było przedstawienie psychopatycznego zaburzenia osobowości oraz jego definicyjnych cech w kontekście strategii przystosowawczej do warunków współczesnego świata. W pierwszym rozdziale pracy zawarte zostały podstawowe informacje definicyjne dotyczące istoty psychopatii, jej relacji z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, jak i omówiony został zasadniczy dla niniejszej pracy podtyp tego zaburzenia, tj. psychopatia niekryminalna. W kolejnych częściach zaprezentowano ewolucyjne ujęcie psychopatii oraz charakterystyczne cechy kultury współczesnej, które zestawiono następnie z komplementarnymi wobec nich właściwościami osobowości psychopatycznej. Pracę zamyka podsumowanie w postaci wskazania na możliwe implikacje wynikające z przejawiania przez współczesnego człowieka psychopatycznych cech osobowości. pl
dc.abstract.en The object of this work was to show the psychopathic personality disorder and its definitional features in the context of adaptable strategy to the conditions of modern world. The first chapter contains basic information about the nature of psychopathy, its relationship with antisocial personality disorder and discusses essential for this work subtype of this disorder, which is functional psychopathy. The following sections presents an evolutionary approach of psychopathy and basic characteristics of modern culture, which were then matched with complementary features of psychopathic personality. The work ends with a summary in the form of an indication on the possible implications of the manifestation of psychopathic personality traits in today’s world. pl
dc.subject.pl psychopatia, kultura współczesna, kultura popularna, psychopatia niekryminalna, psychopatia funkcjonalna, psychologia ewolucyjna. pl
dc.subject.en psychopathy, modern culture, popular culture, functional psychopathy, evolutionary psychology. pl
dc.contributor.reviewer Opozda-Suder, Sylwia pl
dc.contributor.reviewer Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105108-160064 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy resocjalizacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)