Jagiellonian University Repository

Wpływ włoskiej kultury, sztuki i tradycji na Polskę

pcg.skipToMenu

Wpływ włoskiej kultury, sztuki i tradycji na Polskę

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Szewczyk, Sara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:48:58Z
dc.date.available 2020-07-26T21:48:58Z
dc.date.submitted 2016-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211495
dc.language pol pl
dc.title Wpływ włoskiej kultury, sztuki i tradycji na Polskę pl
dc.title.alternative The Influence of the Italian culture, art and the tradition on Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kulturalne dziedzictwo Włoch od wieków fascynowało miłośników kultury i sztuki. Kraj ten przez lata uznawany był za najważniejszy ośrodek naukowy w Europie, gdzie wykształcenie zdobyło wielu znakomitych uczonych, w tym także Polaków. Niniejsza praca ukazuje znaczenie włoskiej kultury, oraz jej rolę w kształtowaniu Polskiej nauki, sztuki i muzyki. Celem pracy jest analiza wpływu, jaki wywarła na Polskę włoska kultura i sztuka. W opracowaniu dokonano analizy historii kontaktów kulturalnych, społecznych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, jakie od wieków średnich aż po czasy obecne łączyły Polskę i Włochy. Poniższa praca złożona jest z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera charakterystykę kontaktów polsko- włoskich panujących w Wiekach Średnich. Opisano w nim system handlowy panujący wówczas w Europie i Polsce, oraz proces kształtowania się szlaków handlowych, umożliwiający szybszy i łatwiejszy przepływ towarów. W następnej części rozdziału skupiono się na kulturze włoskiej, sztuce oraz kontaktach naukowych i wyjazdach Polskich studentów w celach edukacyjnych na uczelnie w Padwie czy Bolonii, które wówczas należały do najznakomitszych ośrodków uniwersyteckich w Europie.W drugim rozdziale pracy analizie poddana została epoka Renesansu. Początek tego rozdziału poświęcono królowej Bonie Sforzy, jej rządom oraz mecenatowi kulturowemu, jaki wprowadziła w Polsce. Następnie skupiono się na okresie nazywanym Złotym Wiekiem, uznawanym za najwspanialszy okres w dziejach Polski, który cechuje rozwój kultury, sztuki i muzyki. W rozdziale trzecim przedstawiono dziedzictwo włoskiej kultury w Polsce. Podano również przykłady architektury i sztuki wzorowanej na włoskim renesansie. Następnie poddano charakterystyce zaczerpnięte z Włoch wzorce w dziedzinie muzyki, mody i rozrywki. Kolejno opisana została epoka Odrodzenia, czyli kontakty związane z nauką i medycyną .W dalszej części rozdziału poruszono temat I i II wojny światowej, skupiono się na kontaktach politycznych i dyplomatycznych. Ostatni podrozdział jest opisem współczesnych stosunków polsko – włoskich, w którym zawarto informacje o włoskich wpływach w XX i XXI wieku.Po przeanalizowaniu kontaktów, przez wieki łączących Polskę z Włochami stwierdzamy, że kraj ten miał znaczący wpływ na obecny obraz Polski. Zaczerpnięte wzorce architektoniczne wpłynęły na kształt i wygląd większości z Polskich zamków, pałaców oraz miast. Dodatkowo wykształcenie zdobyte przez polskich uczonych, podczas studiów na włoskich uniwersytetach pozwoliło na rozwój wielu dziedzin nauki w Polsce, a także doprowadziło do powstania uczelni na terenie naszego kraju. Kontakty polsko-włoskie miały również znaczący wpływ na gospodarkę i ekonomię, dzięki czemu Polska zyskała dostęp do towarów pochodzących z Italii, oraz sama mogła eksportować towary. pl
dc.abstract.en Italy’s cultural heritage has fascinated culture and art lovers for ages. For years Italy was considered the most important academic centre in Europe, where many excellent scholars received their education, including Poles. This work presents the importance of Italian culture and its role in shaping Polish science, art and music. The aim of this work is to analyse the influence of Italian culture and art on Poland. The history of cultural, social, political, economic and business contacts, which Poland and Italy have shared from the Middle Ages to the present day, were analysed in the thesis. This work consists of three chapters. The first chapter contains a description of Polish and Italian contacts in the Middle Ages. The trading system that existed then in Europe and Poland and the process of developing trade routes to make the flow of goods faster and easier were described there. The next part of the chapter focused on Italian culture, art, academic contacts and Polish students going abroad to study at universities in Padua and Bologna, which at that time were the finest university centres in Europe.In the second chapter the Renaissance was analysed. The beginning of this chapter was dedicated to Queen Bona Sforza, her ruling and the patronage of culture she introduced in Poland. Next, the main focus was on the period called the Golden Age considered to be the greatest period in Poland's history; its distinctive feature was the development of culture, art and music. The third chapter presents the heritage of Italian culture in Poland. Examples of architecture and art based on the Italian Renaissance were also given. Next, models in the field of music, fashion and entertainment taken from Italy were described. Then the Renaissance was described, i.e. contacts related to science and medicine. The chapter further discusses World War I and II and focuses on political and diplomatic contacts. The last subchapter is a description of the contemporary Polish and Italian relations, it contains information about Italian influences in the 20th and 21st century.After analysing the contacts that Poland and Italy have shared for ages, we conclude that Italy had a significant impact on Poland’s current image. Architectural models taken from Italy had an impact on the shape and appearance of most Polish castles, mansions and cities. Additionally, education received by Polish scholars during studies at Italian universities allowed to develop many fields of science in Poland, it also led to establishing universities in Poland. Polish and Italian contacts also had a significant impact on business and the economy, as a result Poland gained access to Italian goods and was able to export goods by itself. pl
dc.subject.pl Włoska kultura, tradycje, Renesans, Wieki Średnie, historia. pl
dc.subject.en Italian culture,traditions,Renaissance,Middle Ages , history. pl
dc.contributor.reviewer Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105106-185022 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)