Jagiellonian University Repository

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 r. w kontekście rywalizacji Faktu i Super Expressu na rynku prasowym.

pcg.skipToMenu

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 r. w kontekście rywalizacji Faktu i Super Expressu na rynku prasowym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Żurawski, Jakub [SAP12020092] pl
dc.contributor.author Ściwiarski, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:48:50Z
dc.date.available 2020-07-26T21:48:50Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211493
dc.language pol pl
dc.title Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 r. w kontekście rywalizacji Faktu i Super Expressu na rynku prasowym. pl
dc.title.alternative Presidential elections in Poland in 2015 in the context of competition of Fakt and Super Express​ on the press market. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą ukazania cech gatunkowych tego typu prasy oraz przybliżenia zjawiska prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku. Konstrukcja pracy składa się z trzech rozdziałów.Rozdział pierwszy zatytułowany: Prezydencka kampania wyborcza zawiera informacje dotyczące definicji kampanii wyborczej oraz jej rodzajów. Opisuje również urząd prezydenta w polskim systemie prawa: jego kompetencje i obowiązki. Opisana została również organizacja wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku oraz kandydaci biorący w nich udział.Rozdział drugi zatytułowany został: Tabloidy - rodzaj prasy, która rywalizuje poprzez odpowiednią formę i treści. W rozdziale tym zostały przeanalizowane zagadnienia: tabloidów jako typu prasy codziennej; procesu tabloidyzacji oraz jego wpływu na inne media. Scharakteryzowane zostały również dwa największe tabloidy w Polsce: Fakt i Super Express, które posłużyły jako przykłady analizowanego gatunku.W następnym, trzecim rozdziale, zatytułowanym: Badania rywalizacji Faktu i Super Expressu przedstawiona została ilość nakładu analizowanych tytułów w okresie wyborów prezydenckich (maj), w porównaniu do miesięcy przed (kwiecień) i po (czerwiec) wyborach prezydenckich. Poddane analizie porównawczej zostały również pierwsze strony wybranych dzienników w danych dniach.Praca ma charakter komparatystyczny, ponieważ zanalizowane i porównane zostały dwa tytuły prasowe jednego typu, które osiągają największe lub bardzo duże nakłady oraz należą do najbardziej poczytnych w kraju. pl
dc.abstract.en The work is an attempt to show the characteristics of species of this type of press and the approximate phenomenon presidential election campaign in 2015. The construction work consists of three chapters.The first chapter entitled: Presidential election campaign provides information on the definition of the election campaign and its types. It also describes the president's office in the Polish legal system: its powers and responsibilities. Described is also the organization of presidential elections in Poland in 2015 and the candidates taking part in them.The second chapter is entitled: Tabloids - the type of press, which competes through the proper form and content. In this chapter were analyzed issues: the tabloids as a kind of daily newspapers; tabloidisation process and its impact on other media. Characterized were also the two biggest tabloids in Poland, Fakt and Super Express, which served as examples of the analyzed species.In the next, the third chapter, entitled: Research rivalry Fakt and Super Express presents the amount of effort analyzed titles during the presidential elections (May), compared to the months before (April) and after (June) presidential election. Subjected to comparative analysis were also the first pages of selected journals in the data days.The work is a comparative, as analyzed and compared in two dailies and one type that achieve the highest or very high volumes and are among the most widely read in the country. pl
dc.subject.pl tabloidy, tabloidyzacja, prezydent, kampania wyborcza, prezydencka kampania wyborcza, Super Express, Fakt, prasa, pl
dc.subject.en tabloids , tabloidisation , president, election campaign , the presidential election campaign , Super Express , Fakt , newspapers , pl
dc.contributor.reviewer Żurawski, Jakub [SAP12020092] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105104-185962 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)