Jagiellonian University Repository

Wpływ atmosfery na proces separacji faz w mieszaninach polimerowych

pcg.skipToMenu

Wpływ atmosfery na proces separacji faz w mieszaninach polimerowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Rysz, Jakub [SAP11116295] pl
dc.contributor.author Stawczyk, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:48:35Z
dc.date.available 2020-07-26T21:48:35Z
dc.date.submitted 2016-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211489
dc.language pol pl
dc.title Wpływ atmosfery na proces separacji faz w mieszaninach polimerowych pl
dc.title.alternative Influence of the atmosphere on phase separation in polymer blends pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zrozumienie i kontrolowanie separacji fazowej mieszanin polimerowych jest ważnym zagadnieniem w wielu dziedzinach (np. biologii, elektronice organicznej). W poszukiwaniu narzędzi pozwalających na sterowanie tym procesem wykonano badania, które sprawdzają wpływ atmosfery bogatej w pary rozpuszczalników na strukturę warstw składających się z mieszanin polimerowych: poli(3-butylotiofenu) z deuterowanym polistyrenem bromowanym oraz poli(3-heksylotiofenu) z deuterowanym polistyrenem bromowanym. Cienkie warstwy, przygotowane techniką spin-coatingu, scharakteryzowano z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej, mikroskopii sił atomowych i spektrometrii mas jonów wtórnych. Otrzymane wyniki pokazują, że obecność par rozpuszczalnika ma duży wpływ na proces separacji fazowej, natomiast dokładne wyjaśnienie zachodzących procesów wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. pl
dc.abstract.en Understanding and controlling the phase separation in polymer blends is an important issue in many areas (eg. biology, organic electronics). In searching for tools that allows to control this process the researches, which check the influence of solvent vapour on polymer blends thin films structure were carried out. Thin films were prepared by spin-coating from two solutions: first containing poly(3-buthyltiophene) with deuterated and brominated polystyrene and second containing poly(3-hexyltiophene) with deuterated and brominated polystyrene. The samples were characterized by fluorescence microscopy, atomic force microscopy and secondary ion mass spectrometry. The results shows that solvent vapours in the atmosphere have a significant impact on phase separation process. A comprehensive explanation of the processes requires additional testing. pl
dc.subject.pl Separacja fazowa, Cienkie warstwy polimerowe, Spin-coating, Mikroskopia sił atomowych, Mikroskopia fluorescencyjna, Spektrometria mas jonów wtórnych pl
dc.subject.en Phase separation, Polymer thin films, Spin-coating, Atomic Force Microscopy, Fluorescence Microscopy, Secondary Ion Mass Spectrometry pl
dc.contributor.reviewer Rysz, Jakub [SAP11116295] pl
dc.contributor.reviewer Budkowski, Andrzej [SAP11011875] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105100-100076 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)