Jagiellonian University Repository

System rządów Republiki Austrii

pcg.skipToMenu

System rządów Republiki Austrii

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Bartko, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:47:18Z
dc.date.available 2020-07-26T21:47:18Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211469
dc.language pol pl
dc.title System rządów Republiki Austrii pl
dc.title.alternative The Government Model Of The Republic Of Austria pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zamierzeniem pracy dyplomowej jest analiza rozwiązań systemowych i prawnych funkcjonujących w Republice Austrii. Poruszone zagadnienia nie znajdują aktualnych komentarzy w języku polskim, a są one jednym z czynników wpływających bezpośrednio na sytuację społeczno-ekonomiczną bardzo dobrze funkcjonującego państwa zachodniej Europy, natomiast szczegółowe spojrzenie na sposób działania jego mechanizmów polityczno-ustrojowych pozwala w dalszej perspektywie do powielania korzystnych wzorców prawnych.Wprowadzeniem w zasadniczą treść rozważań jest geneza powstania ustawy zasadniczej państwa oraz aspekt historyczny, który w specyfice austriackiej ma ogromny wpływ na obecny kształt wielu rozwiązań ustrojowych. Kolejne rozdziały dzielą rozważania wg monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. Znajduje się w nich dogłębna analiza przepisów konstytucyjnych i ustawowych dotyczących kolejno: władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.Celem przedstawienia właściwej i aktualnej sytuacji ustrojowej Republiki Austrii koniecznością było sięgnięcie przede wszystkim do źródeł i komentarzy niemieckojęzycznych, które w większości nie doczekały się tłumaczeń na inne języki. Uzyskane efekty własnych tłumaczeń pozwoliły na stworzenie spójnego i aktualnego tekstu, traktującego o systemie rządów państwa z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji ustawowych i konstytucyjnych oraz odnoszących się do nich komentarzy. pl
dc.abstract.en The thesis aimed at analysing systemic and legal solutions applied in the Republic of Austria. The discussed issues have not been yet commented upon in Polish although these are one of the factors directly influencing the social and economic situation of the very well functioning state of Western Europe; while the detailed analysis of its political and systemic mechanisms will enable one to copy the advantageous legal patterns in the future. The introduction to the main part of the discussion is the genesis of the basic law of the state and the historical aspect which has had a great influence on the current shape of many political solutions in the Austrian specific situation. The subsequent chapters divide the deliberations according to Montesquieu's separation of powers. These include in-depth analysis of the constitutional and statutory provisions concerning, respectively: legislative, executive and judicial branches. In order to present the proper and current political situation of the Republic of Austria it was necessary to, most of all, use sources and comments in German which, for the most part, have not been translated into other languages. The obtained results of own translations enabled the author to create a coherent and up-to-date text concerning the government model taking into consideration the newest statutory and constitutional amendments and the related comments. pl
dc.subject.pl REPUBLIKA AUSTRII – KONSTYTUCJA – USTRÓJ – SYSTEM RZĄDÓW pl
dc.subject.en REPUBLIC OF AUSTRIA – CONSTITUTION – REGIME – GOVERNMENT MODEL pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105078-135777 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)