Jagiellonian University Repository

Współczesna gra tożsamością

pcg.skipToMenu

Współczesna gra tożsamością

Show full item record

dc.contributor.advisor Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.contributor.author Chodzińska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:46:47Z
dc.date.available 2020-07-26T21:46:47Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211461
dc.language pol pl
dc.title Współczesna gra tożsamością pl
dc.title.alternative Modern game of identity pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca porusza wątek gry tożsamością we współczesnym świecie. Opisuje manipulowanie własnym wizerunkiem głównie za pomocą mediów, portali społecznościowych oraz komunikatorów. Szuka powodów uczestnictwa w wirtualnym świecie, fotografowana wszystkiego i zmian w relacjach międzyludzkich. Śledzi zmiany dotyczące tożsamości jakie dokonały się na przestrzeni lat. Korzysta z dorobku takich autorów jak: Erving Goffman, Charles Cooley, Anthony Giddens czy Zbyszko Melosik. Stara się znaleźć źródła chęci manipulacji własnym wizerunkiem, szukając ich u wyżej wymienionych autorów. Porusza takie zagadnienia jak : jaźń odzwierciedlona, niepokój egzystencjalny, separacja doświadczenia, bezpieczeństwo ontologiczne, teatr życia codziennego, maska. Dotyka również znaczenia komunikacji w procesie tworzenia własnej tożsamości. Ostatecznie rozważa grę tożsamością jako formę przystosowania do zaistniałych zmian technologicznych, kulturowych czy religijnych. pl
dc.abstract.en Jobs moving story missions identity in the modern world. It describes the manipulation of his own image mainly through the media, social networking and instant messaging. Looking for reasons to participate in the virtual world, photographed everything and changes in relationships. It keeps track of changes to the identity we have made over the years. Use of the achievements of authors such as Erving Goffman, Charles Cooley, Anthony Giddens and Zbyszko Melosik. Trying to find the source of desire to manipulate their own image, searching for them in the above-mentioned authors. Moves such issues as looking glass self, existential anxiety, separation experiences, ontological security, the theater of everyday life, a mask. Also affects the importance of communication in the process of creating their own identity. Finally, considering the game as a form of identity to adapt to such changes in the technological, cultural or religious. pl
dc.subject.pl tożsamość, gra, jaźń odzwierciedlona, niepokój egzystencjalny, separacja doświadczenia, bezpieczeństwo ontologiczne, teatr życia codziennego, maska, komunikacja, manipulowanie, media społecznościowe, język pl
dc.subject.en identity, game, looking glass self , existential anxiety, separation of experience, safety ontological, theater of everyday life, mask, communication, manipulation, social media, language pl
dc.contributor.reviewer Opozda-Suder, Sylwia pl
dc.contributor.reviewer Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105070-182263 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy resocjalizacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)