Jagiellonian University Repository

Programy śniadaniowe Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie. Próba monografii”

pcg.skipToMenu

Programy śniadaniowe Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie. Próba monografii”

Show full item record

dc.contributor.advisor Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.author Kruk, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:46:17Z
dc.date.available 2020-07-26T21:46:17Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211453
dc.language pol pl
dc.title Programy śniadaniowe Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie. Próba monografii” pl
dc.title.alternative Morning show "Dzień dobry TVN" and "Pytanie na śniadanie". The monograph attempt pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ludzie od zawsze cenili funkcję mediów, jaką jest udzielanie porad. Telewizja Polska rozpoczynała swoje wydania właśnie programami o charakterze poradnikowym, ale i edukacyjnym. Zajmowały one 2-3 godziny czasu antenowego. Dziś struktura mediów uległa znaczącym przemianom. Pozostało jednak jedno: chęć słuchania porad przez widzów. Na tej kanwie powstały morning show, których dotyczy niniejsza praca magisterska. Celem było zbadanie struktury Dzień dobry TVN i Pytania na śniadanie oraz wyodrębnienie gatunków dziennikarskich w nich występujących.W pierwszym rozdziale przedstawiam czym była paleo- i neotelewizja. Skupiam się również na historii telewizji śniadaniowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.W drugim rozdziale poddaje analizie gatunki dziennikarskie. Sprawdzam czy w morning show występują w czystej formie czy łączą się tworząc hybrydy. Skupiam się również na funkcji poradnikowej i rozrywkowej, jaką to pasmo spełnia. Rozdział trzeci to próba scharakteryzowania widza telewizji śniadaniowej. Ważną część stanowi analiza tabel oglądalności tych produkcji w Polsce. Rozdział czwarty to próba zaprezentowania struktury Dzień dobry TVN i Pytania na śniadanie. Staram się wyodrębnić najważniejsze elementy: wygląd studia, gości, prowadzących, czołówkę, czas emisji. Analiza została wykonana na podstawie odcinków zgromadzonych od 31.08.2015 do 18.11.2015. pl
dc.abstract.en People have always valued the role of the media, which is giving advice. Polish Television has just begun through the release of a guidebook and also educational programs. They took 2-3 hours of the airtime. Today, the structure of the media has been a significant change. There are remain one thing : willingness to listen to advise by the spectators. On this canvas have been created morning show, which are obviously the subject of master’s thesis. The main objective was to examine the structure “Dzień dobry TVN” and “Pytanie na śniadanie” and extract of journalist appearing in it. In the first chapter I present what paleo- and neotelevision was. I focus on the history of breakfast television in the United States, Great Britain and Poland. The second chapter analyzes the genre of journalist. I check whether they are exist in pure form or combine to form hybrid. I focus also about guidebook and entertainment features, which the band meets. The third chapter is an attempt to characterize the viewer of breakfast television. The important part is the analysis of tables viewing these productions in Poland. The fourth chapter is an attempt to present the structure “Dzień dobry TVN” and “Pytanie na śniadanie”. I am trying to extract the most important elements: design studies, quests, lecturers, forefront, emission time. The analysis was made on the basis of episodes gathered from 31/08/2015 to 18/11/2015. pl
dc.subject.pl programy śniadaniowe, "Dzień dobry TVN", "Pytanie na śniadanie", monografia pl
dc.subject.en morning show, "Dzień dobry TVN", "Pytanie na śniadanie", monograph pl
dc.contributor.reviewer Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105062-146284 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)