Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.author Sojka, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:44:26Z
dc.date.available 2020-07-26T21:44:26Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211424
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. pl
dc.title.alternative Political responsibility of the Council of Ministers in the Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów jako całości oraz poszczególnych jej członków została uregulowana na poziomie konstytucyjnym. Jest nieodzowną zasadą zracjonalizowanego systemu parlamentarnego. Odpowiedzialność polityczna nie jest związana z naruszeniem prawa, a z oceną polityki rządu. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. jej prawnie określonymi formami są wotum zaufania, wotum nieufności oraz konstruktywne wotum nieufności. Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność tylko przed jedną izbą parlamentu, którą jest Sejm, sprawujący kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. W demokratycznym państwie prawnym zasada odpowiedzialności politycznej jest jednym z głównych środków weryfikacji działalności rządu. Wyrażenie poparcia dla Rady Ministrów jest niewątpliwe korzystne. W przypadku utraty bądź nieuzyskania aprobaty, Prezes Rady Ministrów jest zmuszony do złożenia dymisji, którą przyjmuje Prezydent RP. pl
dc.abstract.en Parliamentary accountability of the Council of Ministers as a whole or it's given members has been regulated on the constitutional level. It is a vital part of rationalized parliamentary system. Political responsibility is not connected with validation of the law but review of the government's policy. According to Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997, it is lawfully dictated aspects are vote of confidence, vote of non confidence as well as constructive vote of non confidence. The Council of Ministers is responsible in front of only one chamber of parliament – Sejm, which supervises actions of the Council of Ministers. In a democratic lawful state the rule of political responsibility is one of the main means of verification the actions of the government. Supporting the Council of Ministers is undeniably beneficial. When facing lack or loss of support The President of the Council of Ministers must file a resignation to the President of the Republic of Poland. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność parlamentarna, odpowiedzialność polityczna, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, wotum zaufania, wotum nieufności, konstruktywne wotum nieufności, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. pl
dc.subject.en parliamentary accountability, political responsibility, Council of Ministers, Prime Minister, President of the Council of Ministers, vote of confidence, vote of no confidence, constructive vote of non confidence, Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997. pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105032-182272 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)