Jagiellonian University Repository

Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej

pcg.skipToMenu

Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.author Trębicka, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:44:23Z
dc.date.available 2020-07-26T21:44:23Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211423
dc.language pol pl
dc.title Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej pl
dc.title.alternative The Supreme Audit Office as a body of state control pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie i analiza instytucji Najwyższej Izby Kontroli. Jest to organ o najszerszych kompetencjach kontrolnych, a jedną z ważniejszych funkcji przez nią pełnionych jest kontrola rozporządzania finansami publicznymi. Powyższa problematyka została podjęta biorąc pod uwagę niezwykle istotne znaczenie tej instytucji w hierarchii państwa. Głównym założeniem pracy było scharakteryzowanie funkcjonowania Izby na różnych płaszczyznach, w zależności od podmiotów kontrolowanych, ich usytuowania oraz możliwości zastosowania określonych kryteriów kontroli przy zaistniałych sytuacjach wynikłych w jej trakcie. pl
dc.abstract.en The subject of this paper is to discuss and analyze the institution of the Supreme Audit Office. This institution holds the widest powers of control and it performs one of the most important functions in country. One of the most important tasks is to control the disposal of public finances. This issue is made because the importance of this institution in the State hierarchy. The main case of the study was to characterize the functioning of the Supreme Audit at various levels, depending on the controlled entities, their location and the possibility of applying specific criteria for control of the situation that may arise resulting in its course. pl
dc.subject.pl Najwyższa Izba Kontroli, kontrola, finanse publiczne, nadzór, administracja publiczna, system kontroli, zadania NIK, pl
dc.subject.en The Supreme Audit Office, control, public finances, supervision, public administration, system of control, tasks of the Supreme Audit Office, pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105031-178874 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)