Jagiellonian University Repository

Badanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2

pcg.skipToMenu

Badanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2

Show full item record

dc.contributor.advisor Krok, Franciszek [SAP11015621] pl
dc.contributor.author Bełza, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.available 2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211359
dc.language pol pl
dc.title Badanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2 pl
dc.title.alternative Studies of stability of molecular structures grown on ion beam modified TiO2 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Elektronika organiczna jest przedmiotem badań od długiego czasu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się powierzchnie tlenków metali. W niniejszej pracy zbadano stabilność struktur para-hexafenylu (6P) osadzanych na odpowiednio modyfikowanych podłożach ditlenku tytanu. W wyniku oddziaływania wiązki jonowej z podłożem otrzymywano morfologię zmaszczek. Badano wpływ szorstkości powierzchni oraz całkowitej dozy deponowanych molekuł na charakter powstających struktur. Pokazano zależność kształtu wysp zbudowanych z molekuł zorientowanych prostopadle do podłoża od głębokości zmarszczek. Udowodniono powstawanie warstwy zwilżającej zbudowanej z molekuł "leżących" w warunkach UHV oraz jej homogeniczny charakter. Zbadano również różnice potencjału kontaktowego między wyspami a warstwą zwilżającą z wykorzystaniem techniki KPFM. pl
dc.abstract.en Organic electronics has been a subject of studies for a long time. Surfaces of metal oxides drawn more and more attention over the years. In this work stability of para-hexaphenyl (6P) sturctures grown on rippled titanium dioxide surfaces is investigated. Surface roughness and total dose of deposited molecules influences on morphology of developed structures are examined. The correlation between the anisotropic substrate pattern and the shape of 6P islands composed of "standing up" molecules is shown. Formation of wetting layer on shallow ripples in UHV conditions and its homogeneous nature is proven. Also the contact potential difference between 6P islands and wetting layer were performed with KPFM measurements. pl
dc.subject.pl Para-hexafenyl, 6P, tlenek tytanu, TiO2, wzrost struktur molekularnych, modyfikowana jonowo powierzchnia pl
dc.subject.en Para-hexaphenyl, 6P, titanium oxide, TiO2, molecular growth, ion modified surface, ripple pl
dc.contributor.reviewer Such, Bartosz [SAP11017885] pl
dc.contributor.reviewer Krok, Franciszek [SAP11015621] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104959-147637 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)