Jagiellonian University Repository

Recepcja kampanii społecznej "Jak działa zdrowy człowiek"

pcg.skipToMenu

Recepcja kampanii społecznej "Jak działa zdrowy człowiek"

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.author Żyła, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:38:24Z
dc.date.available 2020-07-26T21:38:24Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211333
dc.language pol pl
dc.title Recepcja kampanii społecznej "Jak działa zdrowy człowiek" pl
dc.title.alternative Reception of social campaign „How works healthy person” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Inspiracją do podjęcia tematu pracy było zainteresowanie autora obszarem ochrony zdrowia. Niniejsza praca licencjacka porusza zagadnienie recepcji kampanii społecznej „Jak działa zdrowy człowiek”, której głównym celem jest zachęcenie do zdrowego trybu życia i profilaktyki prozdrowotnej. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak społeczeństwo postrzega działania kampanii oraz próbą analizy, czy jej działania odnoszą zamierzony skutek. Ponadto praca porusza szereg zagadnień istotnych dla właściwego zrozumienia tematu. W celu realizacji tematu pracy dokonano analizy literatury, badań, odwołano się do aktów prawnych, obserwacji i doświadczeń własnych autora, ale przede wszystkim zrealizowano badania własne. Wyniki badań oraz analiz doprowadziły do wysunięcia wniosków oraz rekomendacji, przez co osiągnięto cel realizacji niniejszej pracy. Hipoteza badawcza, jakoby kampania społeczna „Jak działa zdrowy człowiek” była odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w obszarze edukacji prozdrowotnej została potwierdzona. pl
dc.abstract.en Inspiration to undertake topic of this BA thesis was author's interest in the field of healthcare. This BA thesis raises the issue a reception of social campaign „How works healthy person”, whose main purpose are to encourage to healthy lifestyle and pro-health prevention. This BA thesis is an attempt to answer the question, how society percieves campaign activity and an attempt to analyze, whether its actions are causing the desired effect. Moreover this BA thesis raises a number of issues important for a proper understanding of the subject. In order to realize the topic of this BA thesis an analysis of the literature, research, appeal to legal acts, observations and experiences of the author's own, but above all realized own research. The results of research and analysis led to conclusions and recommendations, whereby reached the target of realization this BA thesis. Research hypothesis, that the social campaign “How works healthy person” is a response to public demand in the area of pro-health education, has been confirmed. pl
dc.subject.pl KAMPANIA SPOŁECZNA- ZDROWIE- PROFILAKTYKA- RECEPCJA- INTERNET- pl
dc.subject.en SOCIAL CAMPAIGN- HEALTH- PREVENTION- RECEPTION- INTERNET- pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104931-186261 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)