Jagiellonian University Repository

Czynniki budowania zaufania do instytucji publicznych na przykładzie policji

pcg.skipToMenu

Czynniki budowania zaufania do instytucji publicznych na przykładzie policji

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.author Żyła, Sandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:35:13Z
dc.date.available 2020-07-26T21:35:13Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211283
dc.language pol pl
dc.title Czynniki budowania zaufania do instytucji publicznych na przykładzie policji pl
dc.title.alternative Trust building factors to institution on an example of the Police pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest określenie czynników budowania zaufania do instytucji publicznych na przykładzie Policji. Analiza determinantów budowania zaufania do Policji została przeprowadzona w oparciu o opinię osób w wieku od 19 do 25 lat. Praca składa się z części teoretycznej, jak i praktycznej W części teoretycznej zawarte zostały informacje odnoszące się do sektora publicznego z wyodrębnieniem instytucji, Policji. Ponad to kwestie odnoszące się do zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących zaufanie. Uzupełnieniem części teoretycznej pracy jest analiza badań własnych. Na końcu pracy znajdują się wnioski z przeprowadzonych badań, a także rekomendację odnoszące się do poprawy wizerunku polskiej Policji. pl
dc.abstract.en The goal of this work is to define how trust building factors influence the trust to public institutions on an example of the Police. Analysis of the determinants, on building trust for police, was held based on opinion among people from 19 to 25The work consists of theoretical and practical parts. Theoretical part contains information related to the public sector, excluding the Police institution. Above these issues related to trust, with particular consideration to factors that are responsible for forming trust. Supplement to this theoretical part is the analysis of personal research. At the end of the work there are conclusions of conducted researches with the recommendations related to improving Polish Police image. pl
dc.subject.pl instytucja publiczna, Policja, zaufanie pl
dc.subject.en public institution, Police, trust pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104877-178846 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)