Jagiellonian University Repository

Piractwo na rynku fonograficznym

pcg.skipToMenu

Piractwo na rynku fonograficznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kreft, Jan pl
dc.contributor.author Węcek, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:34:16Z
dc.date.available 2020-07-26T21:34:16Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211268
dc.language pol pl
dc.title Piractwo na rynku fonograficznym pl
dc.title.alternative Piracy on the music market pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest analiza problematyki piractwa na rynku fonograficznym zwrócono uwagę, na okres po 1999 roku, kiedy to po dziesięcioleciach względnej stabilizacji piractwa na rynku fonograficznym nastąpił jego drastyczny wzrost. Równolegle z rozwojem legalnie sprzedawanych produktów muzycznych, rozwijało się piractwo muzyczne. Już przed powstaniem i rozpowszechnieniem Internetu utwory muzyczne były niezgodnie z prawem kopiowane i sprzedawane. Początkowo utwory były zapisywane analogowo, a z czasem wraz z rozwojem technologicznym zastosowano zapis cyfrowy.Obecnie skala piractwa fonograficznego jest w zmniejszającym się trendzie Szczególny wpływ na zmniejszenie nasycenia rynku nielegalnymi kopiami, miało powstanie i rozpowszechnienie serwisów streamingowych. Ich popularyzacja i rozwój stwarzają szansę na zwiększenie przychodów artystów muzycznych. Szczególnie istotna pod względem jest oferowana przez nie niska cena subskrypcji. Przeanalizowane w pracy dane pochodzące z wywiadów i badań pokazują, że społeczeństwo jest skłonne zrezygnować z korzystania z nielegalnych źródeł muzyki, jeżeli cena jest przystępna. Spadek wynika z upowszechnienia się tzw. „muzyki w chmurze”, platform strumieniujących muzykę. Okazało się, że z piratami najlepiej walczyć wygodą i ceną. pl
dc.abstract.en The subject of the study is to analyze the problems of piracy on the music market highlights, for the period after 1999, when after decades of relative stabilization of piracy on the music market there has been a drastic increase. In parallel with the development of legally sold music products, developed music piracy. Even before the proliferation of the Internet and music tracks were illegally copied and sold. Initially, the songs were recorded in analog and the time with the development of technology used digital record.Currently, the scale piracy is decreasing trend, phonografic piracy The special effect of reducing the problem of piracy was the emergence and spread of service streaming. Their popularization and development creates an opportunity to increase revenues music artists. Particularly important in terms of is offered by low subscription price. Analyzed in the work data from interviews and surveys show that the public is willing to give up the use of illegal music sources, if the price is affordable. The decline stems from the growing popularity of music in the cloud, it turned out that the pirates to fight the best comfort and price pl
dc.subject.pl piractwo, rynek fonograficzny, strumieniowanie muzyki pl
dc.subject.en piracy, music market, music streaming pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104862-186566 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)